Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hyperton/hyperoncotisk resuscitation i fält.

Hyperton/hyperoncotisk resuscitation i fält. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellström Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-22
Rapportnummer: (FOA-R--98-00674-721-SE)
Nyckelord krigsskada, vätskebehandling, hypertona/hyperoncotiska lösningar
Sammanfattning Hälften av alla soldater som dör på slagfältet, avlider till följd av blödningschock. Rekommenderade behandlingsmetoder har hittills inneburit intravenös tillförsel av isotona, kristalloida lösningar, och denna behandling skall enligt gällande instruktioner kunna ges redan på plutonnivå (plutonsjukvårdaren). Det senaste decenniet har ett stort antal såväl experimentella som kliniska studier visat lämpligheten av och fördelarna med att tillföra hypertona/hyperoncotiska vätskor vid trauma och shock i stället för isotona. Denna rapport baseras på en litteraturgenomgång omfattande ett fyrtiotal av dessa arbeten. Oftast rekommenderas en snabb intravenös infusion av c.a 250 ml 7,5 % Dextran 70. Sannolikt finns även möjlighet att ge denna vätska intraosseöst. En snabbt inträdande positiv effekt på såväl cardiovaskulära parametrar som överlevnad och organfunktion har påvisats bl.a. hos patienter med penetrerande trauma och patienter med skador som krävt kirurgi. Inga anafylaktiska reaktioner eller andra komplikationer har rapporterats i de c:a 1000 fall som hittills behandlats med denna vätskeregim. Inga säkra hållpunkter för ökad blödningsrisk vid t.ex. aorta-skada har påvisats om infusionen startar minst 20 minuter efter traumat. Gynnsamma effekter föerligger vid samtidig skallskada. Experimentellt har också gynnsamma effekter på mikrocirkulationsnivå, cellulär nivå och på immunsystemet påvisats. Beslutsriktningen bör vara att införa hyperton/hyponcotisk vätskebehandling som förstahandsalternativ vid FM:s framskjutna sjukvårdsenheter, detta av såväl medicinska som logiska skäl.
Abstract About 50 % of all soldiers killed in action, die from hemorrhagic shock. Hitherto, the recommended treatment in the Swedish Armed Forces Medical Services. has been to institute i.v. administration of isotonic crystalloid solutions in the far-forward units, even at the platoon level. The last decade, however, several experimental as well as clinical publications have advocated the use of hypertonic/hyperoncotic fluids in trauma and shock instead of isotonic solutions. This report is a clinical review, based on about 40 of these publications. a rapid i.v. infusion of about 250 ml 7,5 % Saline 6 % Dextran 70 has often been recommended. It may even be possible to administer such fluids via the intraosseous route. Positive cardiovascular effects were found, as well as increased survival rates and improved organ function, especially in patients with penetrating trauma and in patients requiring surgical intervention. No anaphylactic reactions or other serious complications were reported in the about 1000 patients hitherto treated with hypertonic/hyperoncotic fluids. No evidence of increased hemorrhage in e.g. aortic lesions were found, if the infusion was started not earlier than 20 minutes after the injury. Positive effects were also encountered in patients with concomitants head injuries. Experimental data indicate positive effects on microcirculation, cellular functions and on the immune system. It is recommended, for medical as well as logistic reasons, that the Surgeon General would consider instituting the use of hypertonic/hyperoncotic fluids instead of the current praxis of isotonic resuscitation at the far--forward medical units of the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182