Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av nedkylning på den skadade individen - sammanfattning av ett symposium.

Inverkan av nedkylning på den skadade individen - sammanfattning av ett symposium. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellström Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-02
Rapportnummer: (FOA-R--98-00679-721)
Nyckelord nedkylning, våldsskada
Sammanfattning Nedkylning är en riskfaktor under en stor del av året i vårt klimat. Vid en krigssituation kan man förutsätta att, åtminstone i Milo N, åtskilliga av de som drabbats av konventionella stridsskador, även kommer att drabbas av allmän nedkylning (=hypotermi) genom att bli liggande en tid på kallt underlag före omhändertagandet. I den vetenskapliga litteraturen finns inom området hypotermi och trauma två diametralt motsatta uppfattningar. Den ena av dessa bygger på sammanställningar av kliniska material och mer eller mindre anekdotiska patientbeskrivningar. Från dessa data, hävdas att kombinationen annan skada och hypotermi alltid tycks vara ogynnsam. Å andra sidan finns det åtskilliga resultat från kontrollerade djurförsök, som visar att hypotermi i vissa fall kan vara till godo. Inom vissa grenar av kirurgin har inducerad hypotermi används i flera decennier, just på grund av dess skyddande effekter. Några artiklar har också nyligen publicerats, där gynnsamma effekter av inducerad hypotermi beskrivits vid skallskador och septiskt utlöst lungsvikt (ARDS). Vid FOA:s Avdelning för Humanvetenskap bedrivs sedan c:a två år tillbaka, i samarbete med Karolinska Institutet och Södersjukhuset i Stockholm, ett forskningsprojekt kring hypotermi och trauma. Mot bakgrund av de resultat, som nu föreligger, och som delvis stöder ovan nämnda djurexperimentella fynd, arrangerades 1997-06-03 ett symposium med inbjudna experter som föredragshållare. Föredragen berörde taktik, termofysiologi, traumapatofysiologi, kliniskt omhändertagande samt användandet av inducerad hypotermi i kliniken. Egna forskningsresultat och försvarsmedicinska aspekter diskuterades. Konsensus nåddes om behovet av fortsatt forskning inom området. Skriftliga sammanfattningar av föredragen ligger till grund för denna rapport.
Abstract Hypothermia is a reality in the Swedish climate during a substantial part of the year. In a war, especially in the northern part of the country, several wounded soldiers would also be the victims of hypothermia. There seems to be two different opinions in the scientific literature regarding the effects of hypothermia on the trauma victim. Judging from several case reports and clinical reviews, these effects seem to be deleterious. On the other hand, there are quite a few publications, where beneficial effects of hypothermia in trauma were demonstrated in experimental animals. Recently, some papers have also been published, where beneficial effects of induced hypothermia in man were described in septic ARDS and cranial trauma. Furthermore, in cardiac surgery and neurosurgey, induced hypothermia has been deployed for decades due to its protective effects. In 1995,a research project about effects of hypothermia in trauma was commenced at FOA´s Division of Human Sciences, in collaboration with the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. As a part of this endeavor, and with the experimental data hitherto obtained as background, a symposium was arranged on June 3, 1997 with invited specialists as speakers. Tactics, thermophysiology, trauma pathophysiology, clinical management and the use of induced hypothermia in surgery were addressed. Our own experimental results, partly supporting the animal data mentioned above, as well as combat surgery aspects were discussed. Consensus was achieved about the necessity of continuing research in the field of hypothermia and trauma. The written abstracts of the speakers´presentations are the basis of this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182