Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1997 för FoT-området Miljöfrågor. (FM)

Årsrapport 1997 för FoT-området Miljöfrågor. (FM) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlberg Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-24
Rapportnummer: (FOA-R--98-00685-222)
Nyckelord Miljö, hydrogeologi, ekotoxikologi, nedbrytning, miljöekonomi, miljöanpassning, miljövänlig, ammunitionsdestruktion, förbränning, återanvändning, explosivämnen, miljöriskbedömning, miljökonsekvensanalyser, environment, hydrogeology, ecotoxicology, biodegradation, environmental adaptetion, explosives, destruction, combustion, recycling, environmental impact assessment
Sammanfattning Rapporten sammanfattar resultaten under budgetåret 1997 för forskningsområdet "Miljöfrågor". I ett utbytesprogram av personal mellan FOA och Naturvårdsverket har ett förslag till riktlinjer för miljöanpassade materialval i försvarsmateriel tagits fram. FOA har deltagit i ett samverkansprojekt med USA rörande "Miljötänkande vid materielanskaffning" som avses leda till framtagandet av en internationell handbok. En metod för förbränning av explosivämnen har utvecklats och fungerar väl för ämnen i lösning, emulsion och suspensioner med små partiklar. Studier har påbörjats avseende förbränning i saltsmälta. Olika möjligheter att utnyttja TNT som råvara för civila produkter har undersökts. De enda ekonomiskt försvarbara produkterna visar sig vara civila sprängämnen. En tvärvetenskaplig kompetens för miljökonsekvensanalyser med inriktning på problem inom försvaret är nu uppbyggd. I ett första steg studeras TNTs nedbrytning i modellsystem. Studierna visar att 90% bryts ned eller binds till sediment inom en vecka. Cirka 15% omvandlas till vattenlösliga metaboliter vilka kan vara miljöbelastande. Kompetensen avseende miljökonsekvensanalyser har nyttjats i ett flertal direktfinansierade projekt från Försvarsmakten och Bofors AB. Den mest omfattande utfördes åt Försvarsmakten och rörde en undersökning av långsiktiga miljöeffekter från dumpad ammunition i två gruvschakt i Dalkarlsberg. Kompetensen inom forskningsområdet är förutom i den fredstida verksamheten också viktig för bedömning av miljökonsekvenser vid lågnivåhot samt vid deltagande i internationella operationer.
Abstract This report summarises the results of the research program "Environmental studies" at the Defence Research Establishment (FOA) for the fiscal year 1997. A proposal for guidelines concerning how to choose defence materials taking into account their environmental impact has been prepared. FOA has participated in a cooperative project with the United States concerning "Environmental strategies in defence materials acquisition" which will result in an international handbook. A method for destruction of explosives by combustion has been developed and which works well for substances as solutions, emulsions or suspensions of small particles. Studies have been initiated concerning combustion in salt melt. Different methods for using aged TNT as raw material for non-military products have been investigated. The only economically justifiable products turn out to be non-military explosives. A multi-disciplinary research group for defence related environmental impact assessment has now been established. As a first step the biodegradation of TNT is studied under laboratory conditions. The results show that 90% of the TNT is biotransformed or bound to sediments within a week. About 15% is transformed to water soluble metabolites which may have ecotoxic effects. The knowledge concerning defence related environmental impact has been used in specific investigations financed by the Armed Forces and Bofors AB. The most extensive dealt with long time effects from dumped ammunition in two mine shafts in Dalkarlsberg.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182