Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

System för prov och demonstration av rörlig indikering av toxiska kemikalier.

System för prov och demonstration av rörlig indikering av toxiska kemikalier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olofsson Göran, Backström Ronny, Berglund Tage
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-13
Rapportnummer: (FOA-R--98-00705-862)
Nyckelord Indikering, mobil indikering, indikeringsinstrument, markindikering, mobitex, GPS, Differentiell GPS, räddningstjänst, kemiska stridsmedel, industrikemikalier, detection, detection instruments, ground sampling, mobile detection, mobitex, GPS, differential GPS, rescue service, chemical warfare agents, toxic industrial chemicals
Sammanfattning Metoder och instrument för fordonsburen kartläggning och indikering av giftiga kemikalier inklusive C-stridsmedel har studerats. Rapporten redovisar förslag angående instrumentering, fordon och metoder. Med den framtagna demonstrationsutrustningen ges samtidigt en möjlighet att i försök och övningar vidareutveckla procedurer för indikering och rapportering. Ett exempel är att utrustningen ger möjlighet att jämföra automatisk inrapportering med den manuella inrapportering som räddningstjänsten nu gör på radio-talkanal. Rapporten redovisar förutom demonstrationssystem och erfarenheter även ambitionsnivåer för rörlig indikering samt förslag på fortsatt arbete. I ett slutgiltigt system bör även radiakindikering integreras även om detta inte behandlas i denna rapport. Bilagan med instrumentbeskrivningen är förhållandevis utförlig och allmängiltig och kan därför t ex tjäna som ett underlag i samband med diskussioner om lämpliga instrument för räddningstjänsten m fl enheter.
Abstract Methods and instrumentation for mobile chemical detection and mapping were studied. The report covers detection of toxic chemicals as for example chemical warfare agents and some of the most commonly used toxic industrial chemicals. The report presents suggestions regarding instrumentation, vehicles and methods. A technology demonstrator has been developed which is possible to use during trials and exercises in order to further develop procedures for detection, communication and presentation. It is for instance possible to use the equipment to evaluate automatic reporting and presentation in comparison with the rescue services (manual) standard procedures. This report presents the technology demonstrator and experiences as well as suggestions for continuous work. This report does not take into account the rescue services need for radiac detection and reporting, but in a final system this should be integrated. Appendix 1 contains a description of instruments usable in these types of applications. Due to its universiality, this description could be used in discussions on applications where mobility is of less importance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182