Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kommunens krisledning. En studie av kommunens nya roll. Organisation, erfarenheter och syn på framtiden.

Kommunens krisledning. En studie av kommunens nya roll. Organisation, erfarenheter och syn på framtiden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg-Wulff Maria, Melkersson Marie, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-03
Rapportnummer: (FOA-R--98-00706-240)
Nyckelord kommunal krisledning, krishantering, municipal crisis management, crisis management
Sammanfattning En rikstäckande enkätundersökning genomfördes sommaren 1997 inom områdena kommunal beredskap och krishantering. 80-90% av kommunerna svarade på de ställda frågorna. Denna rapport redovisar resultaten från ett av undersökningens fyra områden. Den vanligaste rapporterade kristypen är snöstorm. Därefter följer störning i teknisk försörjning, översvämning och brand. Detta kan jämföras med de risker som kommunerna bedömer ha särskild betydelse för deras planering. Det är främst kemiska risker, därefter risker med trafik/transporter och störningar i tekniska system. Det finns alltså vissa skillnader mellan inträffade och övade kriser. Kommunerna samverkar främst med polisen, media samt länsstyrelsen när en kris inträffar. Polisen och länsstyrelsen är ofta med när man övar krishantering. Däremot är inte media alla gånger representerade vid övningar. Det är framför allt erfarenheter av inträffade händelser eller övningar som bidragit till att kommunerna har bildat en ledningsgrupp. I övrigt kan noteras att: Beslut att bilda en krisledningsgrupp har tagits antingen i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. För hälften av kommunerna består krisledningsgruppen i grundfallet av 5-7 personer. Ledningsgruppens storlek kan öka beroende på krisens art. Mer än hälften av kommunerna har en instruktion där ledningsgruppens uppgifter framgår. I stort sett alla kommuner har framfört önskemål om stöd - i första hand beträffande utbildning/övning.
Abstract In the summer of 1997 a nation-wide survey was carried out related to Municipal Preparedness and Crisis Mangement, 80-90% of the municipalities have answered the questions. This report presents the results for one of the survey´s four parts. The type of crisis most commonly reported is snow storm. After that comes disruption of technical infrastructure, flooding and fire. This can be compared to the risks that the municipalities consider to be of special importance to their contingency planning. There the foremost risk is about toxic releases, then there are risks in traffic/transportation and disruptions in technical infrastructure. That is, there is a certain divergence between experienced and perceived crises/risks. The municipalities are cooperation above all with police, media and the County Administrative Board when there is a crisis. Police and the County Administative Board are often represented in crisis exercises, whereas media are less frequently represented at such occasions. More than anything else it is the occurrence of a crisis or a crisis exercise that incline municipalities to set up a crisis management group. Further can be noted that: The decision to set up a crisis management group has been made either by the municipal council or by the municipal executive committee. For half of the municipalities the management group is basically 5 to 7 persons. The size of the group can be increased according to the nature of the crisis. More than half of the municipalities have an instruction specifying the tasks of the crisis management group. Practically all municipalities ask for support - primarily regarding instruction/practical training. been made either by the municipal council or by the municipal executive committee. For half of the municipalities the management group is basically 5 to 7 persons. The size of the group can be increased according to the nature of the crisis. More than half of the municipalities have an instruction specifying the tasks of the crisis management group. Practically all municipalities ask for support - primarily regarding instruction/practical training.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182