Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Räddningstjänst under höjd beredskap. En studie av kommunens nya roll.

Räddningstjänst under höjd beredskap. En studie av kommunens nya roll. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Melkersson Marie, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-24
Rapportnummer: (FOA-R--98-00709-240)
Nyckelord räddningstjänst i krig, wartime rescue service
Sammanfattning En rikstäckande enkätundersökning genomfördes sommaren 1997 inom områdena kommunal beredskap och krishantering. 80-90% av kommunerna svarade på de ställda frågorna. Denna rapport redovisar resultaten från ett av undersökningens fyra områden. Staten har lämnat omfattande stöd till kommunerna i samband med övergången till ny räddningstjänstorganisation för krig/höjd beredskap. i denna undersökning har frågor ställts rörande den hjälp kommunerna fått i form av handledarhjälp och stöd från länsstyrelserna. En majoritet av landets kommuner är nöjda med såväl handledarnas insatser som länsstyrelsernas stöd. många aktörer har deltagit aktivt under dimensioneringen av räddningstjänsten. Detta har bidragit till ökade kunskaper över organisationsgränser om roller och förmåga hos viktiga samhällsfunktioner. Varannan kommun har upptäckt brister i sin fredsräddningstjänst i samband med dimensioneringsprocessen av räddningstjänst under höjd beredskap. Det finns ett fåtal områden där fortsatt stöd för en fungerande räddningstjänst under höjd beredskap behövs - ledning, sanering i samband med C-stridsmedel, ammunitionsröjning. Vad gäller länsstyrelsens framtida roll är det framför allt rollerna som samtalspartner/bollplank, förmedlare av information och samordnare av länets beredskapsinriktning som önskas av kommunerna.
Abstract In the summer of 1997 a nation-wide survey was carried out related to municipal Preparedness and Crisis Management. 80-90% of the municipalities have answered the questions. This report presents the results for one of the survey´s four parts. State authorities have provided extensive support to help the municipalities carry out the transition to a new rescue service organisation for war alert conditions. In the investigation the municipalities have been asked about these support activities: special assistant services and support from the County Administrative Boards. A majority of the municipalities is satisfied with the support activities. There has been an active involvement by many organisation process. This has contributed to increased knowledge across organisational boundaries about the roles and capacity of important sectors of society. As a "byproduct" every second municipality has discovered defects in its peacetime rescue services during the reorganisation process. There are a few arears where there is a need for continued support - command/control, decontamination with regard to chemical warfare agents and ammunition clearance. The future roles of the county Administrative Board hoped for by the municipalities is one of a dialogue partner, conveyer of information and coordinator of civil preparedness measures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182