Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multisensorteknik och datafusion - ett FOA-perspektiv.

Multisensorteknik och datafusion - ett FOA-perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alm Irma, Backlund Ulla, Bengtsson Mats, Carlsson Christina, Carlsson Leif, Christiansen Anna-Lena, Grahn Per, Jungert Erland, Lauberts Andris, Letalick Dietmar, Westerlund Carl-Lennart
Ort: Linköping
Sidor: 57
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-08
Rapportnummer: (FOA-R--98-00710-408)
Nyckelord sensor, multisensor, multisensorteknik, datafusion, association, matchning, presentation, informationsbehandling, kognition, multisensor technology, data fusion, matching, information processing, cognition, V8932, V8137, 32, 33, 36, 73, 35, 74, 53
Sammanfattning Vid FOA Linköping, finns ett flertal projekt som behandlar problematiken kring olika sensorsystem, datafusion och datapresentation. Kompetensen och kunskaperna i varje enskilt projekt är hög, men det brister i samordning mellan projekten. 1996 startade FOA Linköping en arbetsgrupp bestående av forskare från avdelningarna för sensorteknik, humanvetenskap och ledningssystemteknik, vars uppgift var att åstadkomma samordning mellan olika kompetensprofiler. Arbetet har fokuserat på beskrivning av metoder, modeller och tekniker tillämpbara på multisensorsystem. I rapporten redovisas först en litteraturstudie av datafusion nationellt och internationellt. Avslutade, pågående och planerade projekt inom multisensorteknik och datafusion vid FOA Linköping redovisas. Vidare redovisas några typiska sensoregenskaper och förslag till begrepp för jämförelse mellan olika sensorer. Behovet av metodik, med koncentration på specifika multisensorproblem, diskuteras. Vidare ges en översiktlig presentation av datafusion mot andra datakällor/databaser där begrepp som matchning, signalförståelse, visualisering och presentation av information diskuteras. Vi förordar ett systematiskt arbetssätt vid utveckling av multisensorsystem. För att uppnå detta krävs projektgrupper som arbetar med ett helhetsperspektiv, även vid utveckling av delsystem. Det är också viktigt att demonstrera tekniken på ett pedagogiskt sätt. Slutligen är det viktigt att bedriva forskning och utveckling av skydd mot och störning av multisensorsystem.
Abstract Current research at FOA, Linköping, includes a number of projects concerning the interaction between sensors, data fusion and presentation. Each project contains a highly specialised competence, but there is a lack of co-ordination between the projects. For this reason the divisions of sensor technology, human factors and C2W systems in 1996 decided to build a team with the task to co-ordinate efforts between specialists in the related areas. The teamwork has been focused on the description of methods, models and techniques applicable to multisensor systems. In this report there is a description of a number of finished, on-going and planned projects involving multisensor techniques and data fusion at FOA, Linköping. The report also describes some typical characteristics of sensors and suggestions on definitions for comparison between different sensors. Furthermore, the need for a methodology for conducting multisensor projects, applied to specific multisensor problems, is discussed. An overview of data fusion applied to external sources and databases is presented, ineluding concepts on matching, signal analysis, the human aspect of visualisation and presentation of information. In the appendices a literature study on data fusion, national and international, is presented. A systematic way of working is suggested, including an overall perspective even in development of multisensor subsystems. It is also important to demonstrate this technique in a pedagogical way. Finally, research and development of counter measurement multisensor systerns are also important issues.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182