Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Begränsningar i fysisk prestation i C-miljö. Årsrapport 1997.

Begränsningar i fysisk prestation i C-miljö. Årsrapport 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danielsson Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-19
Rapportnummer: (FOA-R--98-00725-720)
Nyckelord Simulering, Skyddsbeklädnad, Klimat, Värmebalans, Vätskeförlust, Simulation, Protective clothing, Climate, Heat balance, Body water loss
Sammanfattning En simuleringsmodell utvecklas som beskriver den fysiska påfrestningen vid uppträdande i C-miljö. Beklädnadens termiska egenskaper, klimatet och människans fysiologiska reaktioner beräknas. Två typsituationer med stridsmoment för skyttesoldat ur mek/skyttepluton och jägarsoldat ur jägarpluton har simulerats, med och utan C-beläggning, i sommarklimat. Simuleringarna har visat att stridsmomenten kan genomföras med acceptabel värmepåverkan i C-fri miljö om beklädnaden ventileras. Om plaggen hålls stängda blir belastningen hög på grund av kroppsskyddet mot splitter. Inverkan av arbetsintensiteten är stor varför den fysiska aktivitet bör minimeras genom lämpligt val av förflyttningssätt. Viloperioderna bör utformas så att kylningen blir optimal. C-stridsdräkten ventilation är minimal vilket gör att den fysiologiska belastningen kan bli stor. På grund av värmebelastning kan de olika stridsmomenten inte genomföras om samma tempo ska hållas som vid utan C-beläggning. Utan kroppsskydd hade belastningen blivit lägre men fortfarande varit för hög. En hypotetisk C-stridsdräkt som tillåter ventilation hade givit acceptabel värmebelastning även med kroppsskydd. Med stängd C-stridsdräkt måste den fysiska aktiviteten reduceras med cirka 1/3 för att skyttesoldaten ska kunna genomföra de olika stridsmomenten. Dock ställs stora krav på vätskeförsörjningen. Långa arbetstider och tunga moment som ingår i jägarens stridsmoment innebär att värmeupplagringen blir för hög i C-miljön trots att kroppsskydd inte bärs. Arbetstakten måste reduceras med cirka 50% under de tyngsta momenten för att förhindra värmeutmattning. Effekten av olika val av taktik och utrustning kan simuleras. Dock måste en omfattande validering genomföras innan de olika åtgärdernas kvantitativa betydelse kan värderas med tillräcklig säkerhet.
Abstract A simulation model is developed for prediction of the physical load in CW-environments. Clothing thermal caracteristics, climate and human physiological reactions are calculated. Two combat situations, one for a mechanized infantry platoon and another for a ranger platoon, have been simulated. The study has been done for summer climate with and without contamination of CW-agents. Simulations showed that the combat activities can be performed with an acceptable heat load in uncontaminated areas if the clothing is ventilated. However, if the clothing apertures are closed, the thermal load becomes significant mainly because of the body armour. Body cooling during the rest periods should be focused on. The work intensity is of great importance to the heat balance, indicating that the means and speed of transportations can be crucial. In the CW-environment the comat activities can only be performed at reduced intensity. As the ventilation of the C-protective ensemble is negligible a considerable heat load and loss of body water frequently occur. Even without body armour the heat build up can have been too great. With a (hypotetical) ventilated CW-protective ensemble the heat load can be accepted even with body armour carried, whereas an ordinary, closed CW-protective ensemble demand that the combat work intensity is reduced by 1/3 to lower the risk of heat exhaustion. Still, great caution has to be paid to the water supply because the sweating results in a significant loss of body fluid. Long and heavy combat work periods of the rangers cause a serious heat build up in the CW-environment even without body armour. The work intensity during the heaviest periods must be reduced by 50% to prevent from heat exhaustion. The effect of the tactics and equipment chosen can be simulated. However, a comprehensive validation should be carried out first before the simulation model can be in regular use.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182