Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integration eller sönderfall? En studie av utvecklingen av samarbetet inom OSS 1991-1997.

Integration eller sönderfall? En studie av utvecklingen av samarbetet inom OSS 1991-1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hagström Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-08
Rapportnummer: (FOA-R--98-00728-180)
Nyckelord OSS, Ryssland, samarbete, integration, utrikespolitik, CIS, Russia, cooperation, foreign policy, 13
Sammanfattning Oberoende Staters Samvälde (OSS) har sedan dess bildande i december 1991 präglats av både integrations- och desintegrationstendenser. Syftet med denna rapport är att kartlägga utvecklingen av det institutionella, militära och ekonomiska samarbetet inom OSS under åren 1991-1997 samt att belysa medlemsstaternas inställning till detta samarbete. Upplösningen av Sovjetunionen följdes av desintegration. OSS-staterna misslyckades med att skapa gemensamma militära styrkor under 1992-1993 och hade svårt att komma överens om en ekonomisk union. OSS visade sig vara en svag organisation utan effektiva beslutsprinciper och institutioner. Istället uppstod en differentiering mellan samarbetsvilliga och icke samarbetsvilliga OSS-stater som manifesterades då de fyra mest integrationsvilliga staterna 1995 bildade en tullunion. I huvudsak har dock OSS misslyckande uppvägts av att de flesta OSS-staterna upprättat bilateralt samarbete med Ryssland, vilket har befäst Rysslands militära och ekonomiska dominans. Det största hindret för integration inom OSS har varit flera staters motvilja till ett djupt och effektivt samarbete. En självständig politik för integration inom OSS har varit flera staters motvilja till ett djupt och effektivt samarbete. En självständig politik har främst kunnat fullföljas av Ukraina, Azerbajdzjan, Turkmenistan och Uzbekistan på grund av en stark nationell identitet, stora naturtillgångar, stöd från väst eller förekomsten av alternativa samarbetspartner. Samtidigt finns det faktorer som främjar integration och som kommit till uttryck i det multilaterala och bilaterala samarbete som uppstått mellan ett begränsat antal stater. Utöver att Ryssland av både militära och ekonomiska skäl förespråkat integration, har även vitryssland, kazakstan och Kirgisistan varit pådrivande för ett fördjupat samarbete på alla nivåer. Flera mindre stater, såsom Armenien, Georgien, Tadzjikistan och till en viss del Moldavien, har mot bakgrund av interna och externa konflikter, ekonomiskt beroende och ryska påtryckningar upprättat ett omfattande bilateralt samarbete med Ryssland.
Abstract both integrative and disintegrative tendencies have characterized the CIS since its formation in December 1991. The aim of this report is to survey the development of institutional, military and economic cooperation within the CIS during 1991-1997 and to throw light on the member countries´ policies on cooperation within the CIS. The dissolution of the Soviet Union was followed by desintegration. The CIS member countries failed to create common military forces in 1992-1993 and had difficulties in establishing an economic union. The CIS proved to be a weak organisation, which lacked effective decision-making principles and institutions. This led to a differentiation between cooperative and non-cooperative member countries, which was manifested by the creation of a customs union in 1995 between the four states most positive to integration. the CIS failure has been largely counterbalanced by the establishment of bilateral cooperation between most of the CIS states and Russia, which has enhanced Russia´s military and economic dominance. Several CIS states´ opposition to deep and effective cooperation constitutes the main obstacle to integration within the CIS. Ukraine, Azerbaijan, Turkmenistan and Uzbekistan have been able to pursue independent policies because of their strong national identify, considerable natural resources, support from the West or the existence of alternative cooperation partners. At the same time, factors fostering integration have created increased multilateral and bilateral cooperation between a limited number of states. Not only has Russia advocated integration for military and economic reasons, but Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan have pressed for increased cooperation at all levels. Several smaller states, such as Armenia, Georgia, Tajikistan and to a certain extent Moldova, have, in the context of internal and external conflicts, economic dependency and Russian pressure, established deep bilateral cooperation with Russia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182