Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOAs förslag till LIBRAs felträd.

FOAs förslag till LIBRAs felträd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar, Sten Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-30
Rapportnummer: (FOA-R--98-00735-310)
Nyckelord Verkansvärdering, Felträd, Sannolikhet, Monte Carlo-metoden, Händelseberoende, Assessment of vulnerability, Fault tree, Probability, Monte Carlo method, Event dependencies
Sammanfattning Denna rapport utgör FOAs förslag till ett generellt felträd att användas i verkansvärderingsprogrammet LIBRA. Det bör understrykas att rapporten är mycket kortfattad vad beträffar upprättandet av felträd, vilket utgör en del av målbeskrivningen i ett verkansvärderingsprogram. Det huvudsakliga ändamålet med rapporten är att diskutera förutsättningarna för upprättandet av felträd. De förutsättningar som ges är nämligen direkt avgörande för valet av den matematiska metod som skall användas vid beräkning av händelsesannolikheter. "Verkan" är en händelse och "verkansvärdering" kan vara att beräkna sannolikheten för en verkan. I "traditionell" verkansvärdering förutsättes att alla elementhändelser, dvs händelserna i felträdets "rotspetsar", är oberoende händelser. De topphändelser, vars sannolikheter man önskar beräkna, finns i denna liknelse i felträdets "grenspetsar". Under vissa restriktioner på felträdets utformning, till exempel att varje "rotspets" bara har en unik väg till varje "grenspets", så kan topphändelsernas sannolikheter beräknas analytiskt utgående från elementarhändelsernas sannolikheter. Exempelvis kan inte motorn i en stridsvagn med dessa restriktioner tillåtas vara kraftkälla till både rörelseförmågan (t ex via banddrivning) och eldgivningsförmågan (t ex via tornvridning och kanonelevering) om toppförmågan avser "samtidig rörelse och eldgivning"; i praktiken är dock motorn alltid kraftkälla till båda dessa förmågor. För att eliminera dylika problem, och därmed erhålla en "naturlig" målbeskrivning, föreslår vi att Monte Carlo-metoden används på sätt som beskrives i föreliggande rapport. Felträd kan således upprättas till att (i godtycklig detalj) motsvara de verkliga samverkansformerna mellan målets vitala komponenter. När målet bekämpas med en viss stridsdel så kommer vissa vitala komponenter att slås ut och andra fortsätta att fungera; dessa elementarhändelser är beroende av varandra av det enkla skälet att de orsakats av en och samma stridsdel. Under särskilda omständigheter kan elementarhändelserna anses vara oberoende, men i allmänhet är detta inte realistiskt och då är Monte Carlo-metoden praktiskt taget oundviklig.
Abstract This report is FOAs proposal for a general fault tree in the vulnerability assessment program LIBRA. It should be emphasised that the report is very summary regarding the erection of fault trees, which are parts of the target description in a program for assessment of vulnerability. The main purpose with the report is to discuss the presumptions for the erection of fault trees. These presumptions are namely directly decisive in the choice of the mathematical method to be used for the calculation of event probabilities. "Vulnerability assessment" may be to calculate the probabilities of events. In "traditional" vulnerability assessment all elementary events, namely those at the ends of the fault tree´s, are presumed to be independent events. The top events, the probabilities of which are to be calculated, are in this analogy to be found at the tips of the "branches". Under certain restrictions on the way in which the fault tree is erected, for instance the every "root-tip" only has one unique way to every "branch-tip", the top event probabilities may be calculated analytically from the elementary event probabilities. For example, the motor in a armoured vehicle (a tank) must not with these restrictions be the power source for both the mobility (via the tracks) and the firing ability (via the tower rotations and the canon elevation) if the top event concerns "simultaneous mobility and firing ability"; in practice the motor is however always the power source for both these abilities. To eliminate such problems, and thereby obtain a "natural" target description, we suggest that the Monte Carlo method is used as described in the present report. Thus fault trees can be erected to correspond (in abitrary detail) to the real modes of co-operation between the vital components in the target. When the target is fought by a certain warhead, then certain vital components will be killed and others will survive; these elementary events are dependent since they are caused by one and the same warhead. Under special circumstances the elementary events might be considered independent, but generally this assumption is not realistic and then the Monte Carlo methods is practically indispensable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182