Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aggregering och disaggregering inom ramen för HLA. Utveckling av en provfederation.

Aggregering och disaggregering inom ramen för HLA. Utveckling av en provfederation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holm Gunnar, Mojtahed Vahid, Moradi Farshad, Sköld Sven
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-03
Rapportnummer: (FOA-R--98-00745-202)
Nyckelord DIS, HLA, aggregation, federation, simulation, high level architecture, aggregering, simulering, högnivåarkitektur
Sammanfattning Modellering och simulering blir allt viktigare för försvaret. Samkörning av modeller i gemensamma distribuerade interaktiva simuleringar för studier och analys har ägnats stor uppmärksamhet under senare år. Detta fordrar att modellerna anpassas till ett gemensamt ramverk. Ett sådant är HLA (High Level Architecture). Under 1997 drevs vid FOA ett projekt "Aggregering och deaggregering inom ADS och HLA". Syftet var att studera de problem som rör samkörning inom HLA-konceptets ram av modeller på olika abstraktionsnivåer och med olika tidshantering. Sådan modellsamverkan gör det möjligt att genomföra mer omfattande spel och med flera mänskliga deltagare som har sitt intressefokus på olika nivåer. Svårigheterna att skapa den nödvändiga provfederation, som valdes bland befintliga modeller inom luftvärnsdomänen, visade sig dock vara så stora att den egentliga studien inte alls hanns med. Den genomförs i stället i ett nytt projekt under 1998. De problem som har uppstått är fr.a. av två slag, dels rådde svårigheter att få tillgång till en lämplig luftvärnsmodell på operativ nivå, dels var själva processen att HLA-anpassa äldre modeller mer tidskrävande än väntat. F.n. har ARTEVA (på stridsteknisk nivå) och FBSIM (på taktisk nivå) anpassats medan anpassningen av TYR (på operativ nivå) endast påbörjats. Som ett resultat av en litteraturstudie om aggregering och disaggregering redovisas de problem som måste lösas, t.ex. hur man undviker oavsiktliga kedjereaktioner vid disaggregering och hur man behåller konsistensen för enskilda enheter efter upprepade aggregerings- och disaggregeringsoperationer.
Abstract Modeling and simulation are of increasing importance for the military. Cooperation of models in joint distributed interactive simulations for training and analysis has been given much attention during the last years. That requires the models to be adopted to a common framework like HLA (High Level Architecture). During 1997 a project "Aggregation and deaggregation within ADS and HLA" was performed at FOA. The project purpose was to study the problems concerning cooperative simulation within the framework of the HLA concept with models on different levels of abstraction and with different time representations, because such model cooperation makes it possible to run more comprehensive simulations and with many human participants with their focus of interest on different levels. However, the difficulties in creating the necessary test federation, that was chosen among existing models within the domain of air defence, proved to be so hard that there were no time for the real study. Instead that will be performed in a new project in 1998. The occuring problems are mainly of two kinds, first there were difficulties in getting access to a suitable air defence model on the operational level, second the very process of adopting existing models to HLA was more time consuming than expected. Now the models ARTEVA (on a technical level) and FBSIM (on a tactical level) have been adopted while the work on TYR (on an operational level) only just has started. As the result of a litterature survey on aggregation and disaggregation the problems that have to be solved are described, for instance how to avoid unintentional spreading of disaggregation and how to maintain the consistency of the low level units after repeated aggregations and disaggregations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182