Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flerfunktionsradar med digitala gruppantenner.

Flerfunktionsradar med digitala gruppantenner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alm Anders, Björklund Svante, Grahn Per, Mylen Leif, Nelander Anders, Ottersten Hans, Pettersson Lars, Rejdemyhr David, Strömberg Dan
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-08
Rapportnummer: (FOA-R--98-00748-408)
Nyckelord flerfunktionsradar, digitala gruppantenner, adaptiv radarstyrning, multi function radar, digital array antennas, adaptive radar control, E3008, 36, 35
Sammanfattning Rapporten är en användarorienterad sammanfattning om flerfunktionsradar med digitala grupper 4D antenner för framtida tillämpningar inom armén, marinen och flygvapnet. Framtida radarsystem kommer i allt högre grad att vara adaptiva dvs anpassa sig efter rådande mätsituation Dessa system använder sig av en elektriskt styrd antenn uppbyggd av moduler innehållande antennelement, sändare, mottagare och AD-omvandlare. Signalsammanställningen sker med digital signalbehandling. Utsänd signal anpassas, med hjälp av flexibla signalgeneratorer, till varje måltyp, arbetsfunktion och situation. Eftersom en operatör inte kan fatta beslut på millisekundnivå måste systemet självt avgöra vilken mätning som skall utföras i varje tidpunkt. Beslutsproblemet delas naturligt in i två delproblem: beslut om vad som skall göras och optimering av parametrar till beslutade mätningar. Val av parametrar till beslutade mätningar och utförandetidpunkten schemaläggs på ett optimalt sätt. Beslut om vad som skall göras kan ske med hjälp av kunskapsbaserad teknik. En mycket viktig egenskap är robusthet vid överbelastning, en situation som lätt inträffar om systemet har för många arbetsuppgifter och/eller för stora krav ställs. Samverkan mellan adaptiv radar och andra sensorer leder till förbättrade prestanda men kräver också ett mer komplicerat ledningssystem för sensorerna.
Abstract This report is a user oriented summary of multifunction radar with digital arrray antennas for future army, marine. and air force applications. Future radar systems will to an increasing extent be adaptive, i. e. they will adapt their functions to the prevailing measurement situation. These systems utilize an electronically controlled array antenna which is formed by an array of modules, each one consisting of antenna element, transmitter, receiver, and A/D-converter. The digital signals from each channel are combined by digital signal processing. Flexible signal generators are used to adapt the transmitted signal to each type of target, radar function, and situation. Since a human operator is unable to make decisions in milliseconds, the system itself must decide which measurement will be performed at each instance. It is natural to divide the decision problem into two parts: the decision of what is to be done, and the optimization of the parameters for the measurements to be made. The choice of the parameters and the time of measurement are scheduled in an optimum way. The decision of what is to be done can be aided by knowledge based techniques. A very important feature is robustness against overload, a situation which can happen easily if the system has too many tasks to perform and/or is facing too high demands. Cooperation between adaptive radar and other sensors leads to improved performance, but also demands a more complex control system for the sensors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182