Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Färgpresentation för ökad taktisk situationsmedvetenhet i stridsflygplan. (Tryckorig. i arkivet FOA/Li)

Färgpresentation för ökad taktisk situationsmedvetenhet i stridsflygplan. (Tryckorig. i arkivet FOA/Li) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Eriksson Lars, Andersson Peter, Berggrund Ulf, Rozen Ulf, Saab AB:, Westlund Jan, Skinnars Örjan, Alfredsson Jens, Santesson Rolf, Holmberg Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00767-706)
Nyckelord Flyg, flygsimulering, Saab PMSIM, JAS 39 Gripen, cockpit, frontpanel, taktisk indikator (TI), ergonomi, färgpresentation, färgkodning, situationsmedvetenhet, CC-SART, taktisk situationsmedvetenhet, perception, kognition, aviation, flight simulation, horizontal-situation display, human factors, color coding, situation awareness, tactical situation awareness
Sammanfattning Flygförares informationsinhämtning i krävande stridsmiljö ställer stora krav på förmåga att bedöma kvalitet/osäkerhet av den presenterade informationen. Det är framförallt väsentligt att informationen är anpassad till flygförarens specifika uppgifter och hans förmåga att uppfatta, tolka och förstå uppgiften. Det är viktigt att utröna vilka möjligheter som färgpresentation erbjuder och vilka begränsningar det har. Föreliggande studie har utförts inom projekt 284a. "Färg som informationsbärare för presentationsytor i cockpit" inom Nationella FlygForskningsProgrammet (NFFP). Projektet har bedrivits i samverkan mellan Saab och FOA. Projektets syfte har varit att från nuvarande systemlösning till presentationsutformning i fpl 37 och 39 starta verksamhet och ta fram forskningsresultat vad avser olika ansatser för användning av färg som informationsbärare i cockpit. Syftet med föreliggande rapport har varit att studera om färg kan öka flygförares taktiska situationsmedvetenhet (SA) och underlätta beslutsfattande. I studien har nuvarande monokroma systemlösning till presentationsutformning i fpl 39 jämförts med två färgansatser - dikrom och polykrom. Färgansatserna har framtagits utifrån standardiserade färgspecifikationer samt utifrån flera kriterier: internationella synergonomiska mått på kontrast och läsbarhet samt perceptuella och kognitiva principer för färgkodning och fårgbenämningar. Vid framtagandet beaktades även resultat från tidigare simulatorstudier vid Saab av färgkodningens betydelse för presentation på "head-down" indikatorer. Dagens monokroma ansats samt de två färgansatserna studerades under dynamiska realistiska uppdragslika förhållanden i Saabs avancerade simulator för presentation och manövrering (PMSIM). Sju flygförare användes i studien. De olika ansatserna studerades för olika bakgrunden (enkel, komplex) och olika målsymbolformeringar (samlad kolonn, utspridd grupp) i en 3x2x2 faktoriell design med upprepad mätning. Flygförarnas uppgifter bestod i att a) följa ett manövrerande målflygplan och utifrån information i siktlinjesindikatorn (SI) hålla sig inom 5.5 - 7.5 km från målflygplanet utan att avvika mer än 2.5 grader i någon riktning och att b) bland flera målsymboler på den taktiska indikatorn (TI) upptäcka ett aktiverat prioriterat hot och direkt kvittera upptäckten med styrspakens avfyrningsknapp. Tre olika objektiva svarsmått registrerades: a) avvikelse i färdvinkel och avstånd, b) reaktionstid från upptäckt av prioriterat hot till kvittens av detsamma samt c) antal korrekta/inkorrekta svar. Varje flygförare genomförde 24 st. simuleringslöpor. Efter löporna fick flygförarna besvara frågor, bedöma och subjektivt skatta de olika presentationsansatserna i olika avseenden. För skattning av situationsmedvetenhet användes en svensk översättning av CC-SART. Sammanfattningsvis visar resultaten att färgpresentation är överlägsen monokrom: Färgpresentation ger bättre situationsmedvetenhet - taktisk SA, flygförare föredrar fårgpresentat
Abstract In the Swedish combat aircraft Gripen, the monochrome head down displays in the cockpit are to be upgraded in color. For this reason, FOA and Saab are in collaboration with the Swedish National Aviation Research Programme (NFFP, project 284a.The use of color coding for cockpit-display design´), have studied the effect of color coding in a visual search and detection experiment using a real-time simulation of an air-to-air mission with seven test pilots as subjects. The simulations were conducted in the Saab PMSIM, an advanced generic simulator for displays and control. The cockpit with its simulated cockpit displays is placed in a 3-metre radius dome. Combined CRT and LCD projection on the dome surface provides an out-the-window (OTW) display. The PMSIM is intended for military jet and helicopter full mission/air combat applications. In the present study, Gripen´s monochrome color scheme was compared to two chromatic (dichrome, polychrome) color schemes. The color schemes were based on basic principles for color diserimination, symbol coding, and color naming and were applied for the super-imposed symbols (targets, waypoints etc) and for the map symbology (land, water, roads) on the electronic map in the horizontal-situation display. The different color schemes were compared in a simulation that was as close as possible to a real-life situation. A 3x2x2 factorial repeated-measures design was used. Each of the three color schemes were tested for one simple background (open sea) and one more complex background (land including archipelago) and for each of these conditions, the symbols were presented either as an "assembled column" or a "scattered group." ´The pilots had two tasks during the simulation. The pilot had to do a head-down perceptual task while he was engaged in another bead-up tactical task. The head-up task was to track a maneuvering aircraft, using the HUD to stay within 5.5 km - 7.5 km of this aircraft and flying steadily toward it without deviating more than 2.5 degrees in any direction. The perceptual task ( a test of tactical situation awareness) was to detect the appearance of "priority threats" on the map display and respond by pressing a button on the control stick. Each pilot made 24 test runs. In every test run, the symbols to be detected were displayed at between four to six times at random time intervals. Three objective measures were recorded: a) deviations in flight path angle, b) reaction times of target detection, and c) number of targets correctly detected. After the test runs, the pilot answered questions and ranked the different schemes in different respects. The pilot also rated them for situation awareness using a subjective rating technique on cognitive compatibility (CC-SART). In summary, color is advantageous in comparison with a monochrome display: The ranks on situation awareness were higher for the chromatic schemes, the pilots gave higher preference ratings to the chromatic codes, and for the

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182