Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HÖGRE 1. Ledningsstrukturer för militär högre regional ledning.

HÖGRE 1. Ledningsstrukturer för militär högre regional ledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lagerlöf Johan, Pallin Krister
Ort: Stockholm
Sidor: 136
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-29
Rapportnummer: (FOA-R--98-00770-505)
Nyckelord Försvarsmakten, ledningsstudier, operativ ledning, högre regional ledning, territoriell ledning, ledningsstrukturer, ledningssystem, organisation, militärområde, militärbefälhavare, Sweden, armed forces, research, military, command and control, joint, operations, operational level, structures, C2 system, organisation, regional, 14
Sammanfattning Försvarets forskningsanstalt har 1997 och 1998 inom ramavtalet, Helhetssyn ledning, erhållit deluppdrag avseende regional ledning. För studier av högre regional ledning tillkom vid halvårsskiftet 1997 projektet Ledningsstrukturer för militär högre regional ledning - HÖGRE. Föreliggande rapport är resultatet av den första fasen av HÖGRE, i huvudsak genomförd september till december 1997. Rapporten inleds med en sammanfattande historik över utvecklingen av militär högre regional ledning. Därefter vidtar i kapitel 2 en redovisning av förslag till alternativa ledningsstrukturer, inklusive en reformerad variant av dagens struktur. Kapitel fyra innefattar i jämförande syfte en redogörelse för det militära försvarets ledning i Norge respektive Finland. Större delen av utrymmet ägnas Norge för att ge en god uppfattning om hur en fungerande interoperabel struktur kan se ut. Det avslutande kapitlet ägnas i huvudsak åt en utförlig diskussion av ett antal överväganden som är centrala för valet av ledningslösning på högre regional nivå. Resonemangen förs utifrån tre representativa strukturer, härledda ur det studerade materialet. Inledningsvis förs även en kortare diskussion om kriterier för den operativa delen av ledningssystemet och en tentativ lista på kriterier presenteras. Värdering och val av ledningsstruktur ingår inte i arbetet. I slutet sägs några ord om projektens fortsättning - HÖGRE 2.
Abstract As a part of an overall agreement with the Joint Operations Staff, the Defence Research Establishment (FOA) has been awarded projects concerning both higher regional ("operational level") and lower regional command and control (C2). By mid-year 1997 a new projects, Structures for Operational Level command and Control - HIGHER, was initiated. This report is the result of phase one of HIGHER, for the most part compiled September to December 1997. The report opens with a summarising history of the development of higher regional or operational level C2 in Sweden. Chapter three, following the history part, contains an account of different C2 structures, which have been discussed in Sweden during the 1990s, for the operational level. All of this material dates from 1992 onwards. In charter for the C2 structures of Norway and Finland are presented. The better part of the space is devoted to Norway in order to give a good idea of how a functioning interoperable C2 structure can be designed. The concluding chapter consists primarily of a comprehensive discussion of a number considerations which are essential, if nor decisive, for the choice of C2 solution at the operational level. The reasoning is conducted with the help of three representative structures extracted from the studied material. In chapter five, following a brief discussion, a tentative list of criteria for the operational level C2 system is also included. Evaluation and choice of C2 structure have not been a part of the work in phase one. At the end a few words are said about the continuation of the project - HIGHER 2.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182