Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerical Simulation of Shock Wave Driven Magnetic Flux Compression with MFCICS.

Numerical Simulation of Shock Wave Driven Magnetic Flux Compression with MFCICS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-27
Rapportnummer: (FOA-R--98-00776-612)
Nyckelord MFCICS, magnetflödeskompression, MFC, chockvåg, stötvåg, magnethydrodynamik, MHD, elektrisk ledningsförmåga, elektriskt genomslag, simulering, cylindergeometri, magnetic flux compression, shock wave, magnetohydrodynamics, electric conductivity, electric breakdown, simulation, cylindrical geometry
Sammanfattning Förmågan att kunna koncentrera elektromagnetisk energi till hög täthet är av intresse i studiet av elektromagnetiska vapen som utstrålar högeffekt pulsad mikrovågsstrålning. Sådana vapen utgör ett hot mot militära spanings- lednings- och kommunikationssystem samt motsvarande civila infrastruktur. En typ av magnetflödeskompressorer använder explosivämnen för att skapa en stötvåg i ett fast material, med förmågan att övergå från dålig till god elektrisk ledningsförmåga när den utsätts för en stöt. Detta används för att komprimera ett magnetfält till hög elektromagnetisk energitäthet. Datorprogrammet MFCICS används vid FOA för att studera fysiken i stötvågsdriven magnetflödeskompression i cylindergeometri. MFCICS är en en-dimensionell magnetohydrodynamisk (MHD) kod, skriven i C++, som använder en konservativ finit differensmetod för att lösa de styrande ekvationerna och en omzoningsprocedur för att reducera beräkningsmängden. Koden erbjuder fyra olika tillståndsekvationer, två ekvationer för antingen densitets- eller temperaturberoende elektrisk konduktivitet, och en modell för elektriskt genomslag i materialet. Denna rapport beskriver härledningen av de en-dimensionella MHD ekvationerna, den numeriska metoden, och preparering av indata för MFCICS. Beräkningsresultaten från MFCICS exporteras till det (tekniska grafik- och dataanalysprogrammet Axum, som används för att åskådliggöra resultatet. Rapporten innehåller en uppsättning Axum script-filer, som skrivits för att automatisera behandlingen av MFCICS-data. Ett appendix innehåller indata och resultat för en standardberäkning med MFCICS. Slutligen påpekas några begränsningar i MFCICS och det ges några förslag till utvidgning och vidareutveckling av källkoden.
Abstract The ability to concentrate electromagnetic energy to high density is of interest in the study of electromagnetic weapons radiating high power microwaves. Such weapons constitute a threat to military C41 systems and corresponding civilian infrastructure. One type of magnetic flux compression generators use explosives to establish a shock wave in a solid, having the ability to switch from poor to good electric conductivity when shocked. This is used to compress a magnetic field to high electromagnetic energy density. The computer code MFCICS is used at FOA to study the physics of shock wave driven magnetic flux compression in cylindrical geometry. MFCICS is a one-dimensional magnetohydrodynamic (MHD)code, written in C++, using a conservative finite difference scheme to solve the governing equations and a rezoning procedure to reduce the amount of calculations. The code offers four different equations of state, two equations describing either a density- or a temperature-dependent electric conductivity, and a model for electric breakdown of the matter. This report describes the derivation of the one-dimensional MHD equations, the numerical scheme used, and preparation of input parameters for MFCICS. Data calculated by MFCICS are exported to the technical graphics and data analysis program Axum, which is used to graph the results. The report includes an Axum script package, which has been written to automate the processing of MFCICS data. An appendix contains input data and results of a standard MFCICS calculation. Finally, some limitations of MFCICS are pointed out, and a few suggestions are given for extension and development of the source code.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182