Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Amerikansk försvarsindustripolitik

Amerikansk försvarsindustripolitik Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jarlsvik Helen
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-16
Rapportnummer: (FOA-R--98-00779-170)
Nyckelord USA, försvarsindustri, försvarsmateriel, The United States, defence industry, armaments, 15
Sammanfattning USAs försvarsindustri har genomgått stora förändringar under 1990-talet. Branschen har omstrukturerats, företag satsar på teknologi med såväl civil som militär användning och det transatlantiska samarbetet växer. De amerikanska politiska aktörerna har aktivt försökt påverka utvecklingen genom sin försvarsindustripolitik och föreliggande underlagsrapport syftar till att ge en övergripande bild på denna politik som den utvecklats under 1990-talet. Rapporten inleds med en kort presentation av den politiska miljö som försvarsindustripolitiken formas i. De politiska aktörerna samt deras resurser och ambitioner uppmärksammas. Därefter följer rapportens tre mest centrala kapitel där den försvarspolitiska inriktningen presenteras. I kapitlet om försvarsindustrins struktur uppmärksammas bland annat The last supper och 1997 och 1998 års anti-trust åtgärder. i kapitlet om integrationen av den civila och militära industrisektorn uppmärksammas olika stödprogram till företag som satsar på dual-use teknologi samt reformeringen av upphandlingssystemet. I kapitlet om det transatlantiska samarbetet, slutligen, uppmärksammas bland annat finansieringen av internationella samarbetsprojekt samt bildandet av fyra ICOGs (International cooperative opportunity groups) med uppgift att identifiera nya samarbetsprojekt.
Abstract The defence industry of the United States has changed dramatically during the 1990s. The industry has gone through a restructuring phase, companies invest in dual-use technology and the transatlantic cooperation grows. The American political actors have tried to influence this development with their defence-industrial policy and the aim of this base data report is to describe the defence-industrial policy of the 1990s. The report starts with a short presentation of the political environment in which the policy is formed. The political actors, their resources and their ambitions are highlighted. Thereafter follow the report´s three most central chapters where the defence-industrial policy is presented. In the chapter on the structure of the defence-industry the so called Last Supper and the antitrust measures of 1997 and 1998 are presented. Thereafter, in the chapter on the civil-military integration several support programmes and the acquisition reform are presented. In the final chapter on the transatlantic cooperation, the financial back-up of international programmes and the formation of four ICOGs (International Cooperative Opportunity Groups), with the mission to identify new opportunities for armaments cooperation, are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182