Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Assessment of emergency planning based on analysis of empirical data.

Assessment of emergency planning based on analysis of empirical data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rejnus Lars, Jenvald Johan, Morin Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 9
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--98-00785-505)
Nyckelord räddningsinsats, räddningsinsatsplan, värderingsparametrar, datainsamling, rescue operation, plan assessment, assessment parameters, data collection, E7609, 73
Sammanfattning Resultatet av en räddningsinsats vid en större olycka eller katastrof beror till stor del av kvalitén på befintliga planer och stående order. Det är därför viktigt att planeringsprocessen innehåller metoder för att identifiera brister och svagheter i nya och befintliga planer. Värdering av räddningsinsatsplaner är en komplicerad process, då flera olika enheter från olika organisationer interagerar i syfte att uppnå ett gemensamt mål, ofta utspridda över ett stort geografiskt område. Metoderna för detta arbete har hittills varit att granska verkliga katastrofinsatser och räddningsövningar. I denna uppsats beskriver vi hur räddningsövningar kan förse oss med värdefull kunskap och stödja identifieringen av värderingsparametrar, som sedan kan användas vid värdering av räddningsinsatsplaner. Vårt angreppssätt är detaljerad datainsamling tillsammans med utnyttjande av kvalificerade instrument för sammanställning, presentation och återuppspelning av händelseförloppet från räddningsinsatsövningar. Metoden gör det möjligt att presentera en entydig bild av händelseförloppet för analytiker och domänexperter och stödja deras identifiering av relevanta och mätbara värderingsparametrar. I uppsatsen diskuterar vi ett antal parametrar som är viktiga för räddningsinsatsplanering, som larmområden, fördröjningar i räddningsarbetet och resursutnyttjande.
Abstract The outcome of a rescue operation in case of a major emergency, such as a chemical accident, is heavily dependent on existing plans and standard operating procedures. To save time, money and, eventually, lives it is vital that the planning process includes methods for detecting plan deficiencies to decide whether a proposed plan is feasible. Plan assessment is inherently difficult because rescue plans have to cover many factors that interact in a complex manner. To develop methods for plan assessment it is therefore necessary to identify the most decisive factors and explore their interaction. Means to this end are the careful analysis of real disasters as well as after-action evaluation of rescue exercises. In this paper we show how rescue exercises provide valuable information for supporting plan assessment. The key element of this approach is to combine extensive data collection with advanced compilation and replay tools to present a coherent objective view of the course of events of an exercise. By replaying the events afterwards, domain experts are able to identify relevant and measurable assessment parameters. In the paper we discuss assessment parameters such as the size of alerting areas, various delays that occur and the use of available resources. Examples of resources are transport capacity, first aid capacity and decontamination capacity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182