Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Infrastrukturens skydd mot precisionsvapen.

Infrastrukturens skydd mot precisionsvapen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00786-240)
Nyckelord precisionsvapen, sårbarhet, infrastruktur, precision guided weapons, vulnerability, infrastructure, 12
Sammanfattning Precisionsvapen har bidragit till att skapa en revolution i de militära förhållandena. Grunderna för det civila skyddet mot vapenverkan behöver därför på många håll ses över från grunden. Vitala anläggningar - som elproduktionsanläggningar, rundradiosändare, broar och ledningscentraler - behöver förses med skydd i samband med att de byggs eller i efterhand. En form av inbyggt skydd är att hålla obehöriga okunniga om var vitala (delar av) anläggningar byggs. Anläggningar, vars läge är känt, kan t ex förses med fysiska skyddsbarriärer eller möjlighet att telestöra inkommande robotar. I det senare fallet ställs krav på att det finns ett varningssystem mot precisionsvapen. I rapporten diskuteras 15-20 alternativa åtgärder att förhindra eller försvåra att vitala civila objekt slås ut av precisionsvapen. Exempel ges också på hur åtgärder kan kombineras. I vissa fall kan förutsättningarna för skyddsåtgärder vara mindre gynnsamma. Elsystemet är idag till sin uppbyggnad svårt att skydda mot precisionsvapen. En utveckling av kärnkraften ger möjlighet att utveckla ett mer motståndskraftigt system.
Abstract Precision guided weapons have been instrumental in bringing about a revolution in military affairs. There is now a need to reassess the priorities of civilian protection. Objects of vital importance to society - such as electric power plants, national broadcasting station, bridges and command and communication centres - need to have protective measures built into them or added-on. One kind of built-in measure is to keep unauthorized persons from knowing the exact location of vital (parts of) objects. Objects with an already known location may be furnished with physical barriers or electronic jamming devices to disturb the path of an incoming missile. In the latter case a missile warning system is required. The report discusses 15-20 alternative measures to prevent or reduce the risk that vital objects get knocked out by precision guided weapons. Examples are also given of how protective measures can be combined. In some instances there may be less of a case for protective measures. As an example the Swedish power supply system of today seems difficult to protect against precision guided weapons. A decommissioning of the nuclear power plants will open up posibilities to develop a more resilient system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182