Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antennintegrerad mikrovågsteknik. Slutrapport.

Antennintegrerad mikrovågsteknik. Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nelander Anders, Ottersten Hans, Pettersson Lars, Danestig Magnus, Grahn Per
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00789-408)
Nyckelord digitala gruppantenner, adaptiv radarstyrning, arraysignalbehandling, digital array antennas, adaptive radar control, array signal processing, E3704, 360, 350
Sammanfattning Rapporten sammanfattar fem års studier i AntennIennintegrerad Mikrovågsteknik (AIMT) vid FOA och riktar sig främst till försvarets beslutsfattare och tekniska handläggare med intresse för framtida teknik för styrbara gruppantenner för radar och telekrig. Antennintegrerad MikrovågsTeknik, kan användas i digitala gruppantenner för flygburna, markbaserade eller fartygsbaserade tillämpningar. En sådan gruppantenn kan bestå av tusentals moduler och medge flera samtidiga funktioner i radarsystem med stor mångsidighet och hög adaptivitet, så kallad flerfunktionsradar, som även kan tänkas tillgodose kommunikations- och telekrigfunktioner. Studierna, som avslutades i januari 1998, har genomförts för FMV i samverkan med Ericsson Microwave Systems AB, som redovisar arbetet inom sina ansvarsområden i en egen AIMT-studierna har givit avsevärt förbättrade kunskaper om digitala gruppantenners uppbyggnad, arkitektur, systemutformning, prestandavärdering och användning. En demonstratör i form av en väl fungerande experimentell digital gruppantenn har byggts upp. En viktig tillämpning är multilobantenner för radarmottagare och förslag har utarbetats till systemutformning av radar med digitala gruppantenner och moderna signalbehandlingsmetoder. De mätningar och experiment som genomförts har givit kunskaper som nu medger utformning av framtida multilobantenner med tillämpning på t.ex. STRIL- och luftvärnsradar samt som bistatiska radarmottagare. Den digitala gruppantenntekniken ger nya möjligheter till förbättrade prestanda, flera funktioner och integration i plattformar av både radarsystem och telekrigsystem. Tekniken kan även införas vid modifiering av befintliga system. För framtida radarsystem får den digitala tekniken ett kraftfullt genomslag. Tillförlitliga lösningar till låg kostnad står i utsikt i takt med att konstruktion och byggsätt förbättras och kommersialiseras.
Abstract This report summarizes five years of studies in Antenna Integrated Microwave Technology (AIMT) at FOA and is prepared primarily for defence decision makers and technical officials with interest in future techniques for phased array antennas for radar and electronic countermeasures. Antenna Integrated Microwave Technology, can be used in digital array antennas for airborne, ground based or ship based applications. These antennas may consist of thousands of modules and facilitate several simultaneous functions in versatile, adaptive radar systems, so called multifunction radars, which also may provide functions for communication and electronic countermeasures. The studies, which were completed in January 1998, were performed for the Defence Material Administration in cooperation with Ericsson Microwave Systems AB., which summarizes work within their areas of responsibility in separate reports. The AIMT studies have resulted in considerably improved knowledge of the construction, architecture, system design, performance evaluation, and use of digital array antennas. A functional experimental digital array antenna demonstrator has been built. Multibeam antennas for radar recievers are an important application, and system designs with digital array antennas and modem signal processing methods have been developed. The measurements and experiments which have been performed have resulted in knowhow which now allows the desion of future multibeam antennas for applications such as air defence surveillance and anti-alrcraft radars. AIMT techniques provide new options for improved performance, more functions, and platform integration both for radar and countermeasure systerns. The techniques may also be introduced when operational systems are upgraded. For future radar systems the digital techniques will have profound implications. The prospect of reliable systems at low cost will be realized concurrently with the development and commercial exploitation of improved construction and integration methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182