Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Impact of intersystem interference on the duel between jammer and communication system.

Impact of intersystem interference on the duel between jammer and communication system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenumgaard Peter
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--98-00794-504)
Nyckelord telekonflikt, störning, digitala radiosystem, elektromagnetisk emission, samlokalisering, telekrig, interoperability analysis, intersystem interference, radiated emission, electromagnetic interference, digital radio systems, co-location, jamming, E7011, 72
Sammanfattning Ett radiosystem som placeras i en systemplattform tillsammans med andra elektriska utrustningar, kommer att utsättas för elektromagnetisk emission från dessa. Det är viktigt att plattformens egenemission inte påverkar radioprestanda genom att exempelvis ta kapacitet från signalskyddet. Reducerade försvarsanslag tillsammans med det faktum att civilsidan idag är teknikledande inom informationsteknologi och telekommunikationer, öppnar för möjligheten att använda civil elektronik i militära installationer (s k "dual use"-användning.) Då civila elektroniksystem tillåts emittera betydligt högre nivåer av elektromagnetisk strålning än militärt specificerade utrustningar, är det av speciellt intresse att analysera påverkan på signalskyddet vid samlokalisering med digitala radiosystem. I denna rapport analyseras påverkan på signalskyddet hos ett frekvenshoppande radiosystem i frekvensområdet 30 - 88 MHz, vid samlokalisering med elektronik som uppfyller dels ett typiskt civilt, dels ett typiskt militärt krav för elektromagnetisk emission. Fokus ligger på hur den egengenererade störningen påverkar möjligheten att motstå en fientlig störinsats. Ett generellt mått på hur sårbarheten mot aktiv störning påverkas av egengenererad störning diskuteras. Ett förslag till taktiskt användbart mått på störskyddsreduktionen presenteras. I det analyserade exemplet klarar inte signalskyddet av att hantera en störande utrustning som tangerar det civila emissionskravet och som befinner sig 10 meter från radiomottagaren. Påverkan från en störande utrustning, på samma avstånd, som tangerar det militära emissionkravet, blir däremot i princip försumbar. För att få ned emissionsnivån från den civilt specificerade utrustningen till acceptabel påverkan, krävs ett skalskydd kring denna med en dämpning av den elektriska fältstyrkan av storleksordningen 30 dB. Den övergripande slutsatsen är att samlokalisering av digitala sambandssystem med civil elektronik måste göras med försiktighet och måste föregås av omsorgsfulla analyser för att inte riskera att öka sårbarheten vid en aktiv telekriginsats.
Abstract If a radio system is co-located with other electrical equipment, the radio receiver will be exposed to electromagnetic emission from such equipment. To guarantee good conditions for communication, it is of great importance that the undesired radiation from the whole system itself does not affect the performance of the radio receiver by for instance taking capacity from the electronic protection. The more strained defence financial situation together with rapid technological advances in the civilian information technology industry, opens the possibility for an increased use of civilian information technology equipment in the armed forces (so called "dual use"). As civilian electronics are allowed to emit considerably higher levels of electromagnetic radiation, than military specified electronics, it is of great interest to analyze the impact on the electronic protection during co-location with militarv digital radio systems. In this report, the impact on the signal protection of a frequency hopping, system, working in the frequency range 30 - 88 MHz co-located with electronics that equals a civilian and a military emission requirement, is analyzed. The focus is how the own produced interference can affect the ability to withstand a hostile jammer. A general measure of how the vulnerability against a hostile jammer is affected by own produced interference is discussed. A proposal of a tactical useful measure of the reduction in electronic protection. is presented. In the case analyzed, the electronic protection cannot handle an interfering equipment that equals the civilian emission limit, and is located 10 meters from the radio receiver. The impact from a military specified interfering equipment, at the same distance, can however, be neglected. In order to reduce the emission level from the civilian specified electronic to acceptable levels, a shielding effectiveness in the order of 30 dB attenuation of the electric field is required. The overall conclusion is that great care must be taken when dual use electronics are to be used together with digital communication systems with tactical importance in the battlefield. Detailed analyses must be performed in order to not increase the vulnerability of the communication system to a hostile jammer.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182