Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radioactive caesium in Boreal forest landscapes : dynamics and transport in food webs : summary of research 1986-1996.

Radioactive caesium in Boreal forest landscapes : dynamics and transport in food webs : summary of research 1986-1996. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ronny, Nylén Torbjörn, Palo Thomas
Ort: Umeå
Sidor: 39
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-03
Rapportnummer: (FOA-R--98-00797-861)
Nyckelord Radioakologi, skog, skogsekosystem, Cs-137, cesium, blåbär, björk, tall, älg, skogslämmel, modeller, exponering, Tjernobyl, Radioecology, forest, bilberry, birch, pine, moose, vole, model, exposure, Chernobyl
Sammanfattning I ett tvärvetenskapligt samarbete sedan drygt 10 år mellan forskare vid SLU och FOA har det 137-Cs från Tjernobyl, vilket föll med över Västerbotten i april 1986, varit föremål för studier i olika delar av skogsekossystemet. Arbetet baseras i huvudsak på studier och provtagningar vid den experimentella forskningsstationen i Vindeln, 60 km NV om Umeå. Växter i fokus för studien utgörs främst av: blåbär (Vaccinium myrtillus), björk (Betula spp.), och tall (Pinus sylvestris), och bland djuren: älg (Alces alces) och skogslämmel (Clethrionomus glareolus). Älgen och dess foderväxter utgör ett viktigt system för överföring av radioaktivt cesium från skogen genom födan till människan. Resultaten visar också att skogssork (Clethrionomus glareolus) kan ha en stor betydelse för omsättningen i skogssystemet. Blåbär, björk, tall och svamp är viktiga komponenter i djurens föda och beträffande bär och svamp även för människan. Successivt under de senaste tio åren har forskningen från en mer beskrivande fas börjat omfatta de specifika orsakerna till radioaktivt cesiums flöden och fördelning ä delvis med hjälp av modeller som utvecklats för simulering av skogsekosystem, delvis genom komplementerande experiment i fält. Denna rapport ger en orientering om huvuddragen av forskningsresultaten som framkommit under detta samarbete rörande radioaktivt cesium i boreala landskap och i viktiga näringskedjor. Det ingår också en förteckning över publicerade arbeten som producerats sedan 1986 inom samarbetet med stöd från SSI.
Abstract The need for - but also the paucity of - radioecological knowledge concerning the boreal forest became particularly apparent after the nuclear power plant accident in Chernobyl in April 1986. As a consequence several new projects were initiated in the Nordic countries with particular focus on the behaviour of radioactive caesium in terrestrial and aquatic systems characteristic for the Fenno-Scandinavian landscapes. Among these new projects a multi-disciplinary co-operation in Umeå between scientists at SLU (Swedish University of Agricultural Sciences), and FOA (Defence Research Establishment) emerged. Initially this joint work focused mainly on descriptions of the dynamic changes of the content of radioactive caesium in soil-plant and animal communities in the county of Västerbotten. Most of the studies have been performed at the Vindeln experiment forest, 60 km NW of Umeå. Plants of key interest were: bilberry (Vaccinium myrtillus), birch (Betyla spp.), and pine (Pinus sylvestris), and among the animals: the moose (Alces alces) and a small rodent, the forest vole (Clethrionomys glareolus). Gradually over the past ten years the research has entered the stage where the specific causes of the caesium behaviour have been addressed - partly by the help of models developed for simulating forest ecosystems, partly by complementary field experiments. This paper reviews our main findings on this theme concerning the behaviour of radioactive caesium in boreal landscapes and significant pathways to man, as has become apparent from the radioecological co-operation dating from about ten years back. A list of the publications arising from these studies since 1986 is also presented in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182