Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Markklotter och radarsignatur. En förstudie.

Markklotter och radarsignatur. En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fagerström Jan
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--98-00800-615)
Nyckelord Radar, signatur, signaturanpassningsteknik, klotter, markklotter, signature, signature management, ground clutter, E3015, E36082, 34
Sammanfattning En litteraturöversikt av arbeten om radarmarkklotter ges. Syftet med översikten är att identifiera brister och behov när det gäller radarsignaturmodellering av objekt i en bakgrund av markklotter, t ex markfordon, och på så vis erhålla underlag för vidare forskningsarbete inom området. Denna forskning är relevant när det gäller t ex militär spaning och målidentifiering i markscenarion. Översikten baseras på litteratursökningar i FOAs rapportdatabas (FOABIB, FOA-rapporter 1945-1998), INSPEC (internationella tidskrifter 1969-1998) och NTIS (internationella rapporter 1977-1998), samt på ett subjektivt urval av böcker. Brister och behov finns inom högupplöst radar (t ex syntetisk aperturradar, SAR) när det gäller kunskap om egenskaperna hos (signaturanpassade) markobjekt, och teoretiska modeller för markklotter. Vidare existerar mycket få (öppna) arbeten som direkt fokuserar på signaturanpassning av objekt i markklotter. Det saknas också metoder att värdera radarsignaturen för objekt på marken. Slutsatsen är att det finns behov av att (vidare-)utveckla modeller för koherent spridning mot olika typer av markklotter, samt att utveckla metoder för värdering av radarsignaturen för ett objekt i en bakgrund av markklotter.
Abstract A literature overview of works on radar ground clutter is given. The purpose of the overview is to identify needs concerning radar signature modeling of objects in a ground clutter environment, e. g., ground vehicles, in order to obtain a basis of further research within the discipline. This research is relevant in the area of military search radars and target identification in ground scenarios. The overview is based on searches in the literature database of FOA, (FOABIB, FOA technical reports 1945-1998), INSPEC (international journals 1969-1998), and NTIS (international technical reports 1977-1998), as well as a subjective selection of books. In the area of high resolution radar (e. g., synthetic aperture radar, SAR), more knowledge of the properties of (low observability) ground objects is needed, as well as theoretical models of ground clutter. There exists very few (non-classified) studies focusing on signature management of objects in a ground clutter environment. Signature evaluation methods for objects on the ground are lacking. In conclusion, there is a need to (further) develop models for coherent scattering against different types of ground clutter. There is also a need to develop methods for radar signature evaluation of objects in a ground clutter background.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182