Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att värdera operativ försvarsförmåga - definitioner och förslag.

Att värdera operativ försvarsförmåga - definitioner och förslag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lignell Maria, Andersson Henrik, Arblom Maria, Backström Björn, Molin Staffan, Nilsson Gabriella, Sundblad Örjan
Ort: Stockholm
Sidor: 192
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-08-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00806-170)
Nyckelord styrning, mål- och resultatstyrning, mål, förmåga, värderingsmodell, uppgiftskatalog, värdering, metod, spel, övning, krigsorganisationsvärdering, expertstöd, indikatorer, hotutveckling, teknikutveckling, teknisk prognos, management control, management by objectives, management by achievements, goals, capability, assessment model, task list, assessment, method, games, training exercise, operational audits, expert judgement, indicators, assessing future threats, technological development, technology foresight, 16
Sammanfattning Syftet med uppdraget var att bidra till att ge Försvarsdepartementet en kompletterande analys av Försvarsmaktens operativa förmåga. I rapporten redovisas fyra olika perspektiv: styrning, förmåga, värdering och förändring. Studien bygger både på erfarenhet från mångårigt deltagande i militär och civil studieverksamhet samt på litteratur. Styrning - Utgångspunkten är nuvarande system för statsmakternas styrning av statliga myndigheter samt den utveckling som pågår inom området. problembilden beskrivs. Förmåga - De mål som används för att styra Försvarsmakten har utvecklats under senare år och uttrycks bl a i termer av förmåga. Ett hjälpmedel för att strukturera förmågan (strategisk, operativ och taktisk nivå) beskrivs i rapporten. Värdering - Några olika metoder för att värdera operativ förmåga beskrivs: spel, övning, krigsorganisationsvärdering, oberoende experter samt indikatorer. En kombination av metoder rekommenderas. Förändring - En struktur för beskrivning av hot redovisas samt något om möjligheten att prognostisera den tekniska utvecklingen.
Abstract This report was made on contract of the Swedish Ministry of Defence as an independent and supplementary analysis to assess the military capability of the Swedish Armed Forces. Four connected perspectives are analysed in the report: management control, ability, assessment and transformation. Management control: The existing system for the management control of public authorities is the starting point of the analysis and the progressive change is described. Ability: The operational directives for the Swedish Armed forces have recently been renewed and the objectives are expressed in terms of capabilities. We propose that military capability should be based on contingency mission analysis and defined as relations between tasks on strategic/operational/tactical levels. Assessment. Methods to assess and evaluate military capability are described: wargaming, training and exercises, operational audits, quantitative partial indicators and expert judgement. A combination of different methods are recommended. Transformation: A structure to describe various military threats is given together with a short discussion about the possibility to predict technological development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182