Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High velocity projectile penetration into thick armour targets.

High velocity projectile penetration into thick armour targets. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-31
Rapportnummer: (FOA-R--98-00831-310)
Nyckelord Projektil, Inträngning, Minimihastighet, Pansar, Projectile Penetration, Minimum velocity, Armour
Sammanfattning Deformationen av tjocka mål som träffas av höghastighetsprojektiler studeras. Tate & Alekseevskiis välkända modell används för att bestämma inträngningsdjupet i målet. Flytlinjefältteori används för att bestämma målets inträngningsmotstånd och energikonservation används för att bestämma hålradien i målet. Modellen förefaller ge acceptabla resultat för såväl KE- (Kinetisk Energi-)projektiler, som typiskt har massan 1.0 kg, hastigheten 1.4 km/s och rörelseenergin 1.0 MJ, som för RSV, där de främsta partiklarna typiskt har massan 1.0 g och hastigheten 8 km/s; jetstrålens sammanlagda energi är typiskt 0.7 MJ. De resulterande ekvationerna är enkla och bör därför vara av praktiskt värde för "värdering av verkan och sårbarhet" vad beträffar själva projektilerna. Speciellt visas att minimihastigheten VP,min för "väsentlig" inträngning, nämligen till djup som är åtminstone lika stora som projektildiametern, alltid är icke-försvinnande och ges av projektil- och målmaterialens tätheter rP and rT samt deras sträckgränser YP och YT som VP,min=[2(3YT{1+(rT/rP)½}+YP)/(rTrP)½]½. Detta värde är väsentligt större än minimihastigheten enligt Tate & Alekseevskii, vilken för det speciella fallet YP=5YT (till exempel en projektil av wolfram som träffar ett mål av någon aluminiumlegering) är VT&A=[YP{1+(rT/rP)½}/(rTrP)½]½. Avsikten med denna rapport är att förbättra modeller för värdering av verkan och sårbarhet.
Abstract The deformation of thick targets impacted by high velocity projectiles is considered. The well known model of Tate and Alekseevskii, or rather the "hydro-dynamic limit" thereof, is used to calculate the penetration depth into the target."Slip line field theory" is used to obtain the projectile penetration resistance in the target material and energy conservation is used to determine the hole radius in the target. The model appears to yield reasonable results for KE (Kinetic Energy) projectiles, which typically have the mass 1.0 kg, the velocity 1.4 km/s and the kinetic energy 1.0 MJ, as well as for Shaped Charge Jets, in which the leading particles typically have the mass 1.0 grams, the velocity 8 km/s and the kinetic energy 0.03 MJ; the accumulated kinetic energy in the whole jet is typically 0.7 MJ. The resulting equations are simple and should thus be of practical value for "vulnerability assessment" as far as the projectiles themselves are considered. In particular the "minimum projectile velocity VP,min for ´significant" penetration, namely to depths that are at least a few times larger than the projectile diameter, is given by the projectile and target material densities rP and rT and the corresponding yield strengths YP and YT as VP,min=[2(3YT{1+(rT/rP)½}+YP)/(rTrP)½]½. This value is normally a couple of times larger than the corresponding velocity that is obtained from the model of Tate & Alekseevskii, which for the particular case YP=5YT (a tungsten projectile impacting a target of some aluminium alloy) is VT&A=[YP{1+(rT/rP)½}/(rTrP)½]½. The intention with this report is to improve models for assessment of effect and vulnerability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182