Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rigid projectile penetration through thin and ductile targets.

Rigid projectile penetration through thin and ductile targets. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-31
Rapportnummer: (FOA-R--98-00832-310)
Nyckelord Projektil, Genomträngning, Vittnesplåt, Splitter, Projectile, Penetration, Witness plate, Spall
Sammanfattning En ny modell föreslås, som beskriver hur stela projektiler tränger igenom sega mål. Trots dessa restriktioner visar det sig att modellen ger goda resultat för 5.56, 7.62 och 12.7 mm AP/HC projektiler mot normalt pansar. Det förefaller också möjligt att uppskatta den infallsvinkel vid vilken projektilen kommer att glida på målytan i stället för att penetrera densamma. Den egentliga avsikten med modellen är emellertid att utvärdera splitterdata från de hål som splittren åstadkommer i tunna och sega vittnesplåtar. Stora datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet hos komplexa mål kräver enkla analytiska modeller för hur projektilen penetrerar (eller snarare genomtränger) pansarskydd, samt hur primärsplitter (från projektilen) och sekundärsplitter (från pansarskyddet) genereras. Modellen som föreslås i denna rapport skulle kunna vara en lämplig startpunkt. Det återstår att föreslå (och validera) en modell för hur splittren alstras.
Abstract A new model is proposed to predict the penetration of rigid projectiles through ductile targets. Despite these restrictions an extension of the model is shown to yield reasonable results for 5.56, 7.62 and 12.7 mm AP/HC projectiles against normal armour targets. It also seems possible to predict the maximum impact angle above which the projectile will slide on the target surface instead of penetrating it. The original purpose of the model is, however, to evaluate spall data from the holes that the spall make in thin and ductile witness plates. Large computer programs for assessment of effect and vulnerability of complex targets require simple analytical models for the calculation of projectile penetration (or rather perforation) of the shielding armour as well as for the production of the spall from the projectile and the armour. The model proposed in this paper should be a reasonable starting point. It remains to suggest (and validate) a model for the spall production.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182