Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A multifrequency matched field processor for passive and bistaic arrays.

A multifrequency matched field processor for passive and bistaic arrays. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Parastates Elias
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00833-409)
Nyckelord Undervattensakustik, signalbehandling, icke linjära spektral estimering, högupplösande metoder, parameter estimering, underwater acoustics, high resolution signal processing, non linear spectral estimation, parameter estimation
Sammanfattning En metod för Matched Field Processing (MFP) introduceras med syftet att hantera spaning under vatten medelst passiva såväl som bistatiska antenner på ett likformigt sätt. MFP är nära relaterad till ett inverst Minsta Kvadrat (MK) problem vars icke linjära obekanta är: positionen för ett ljudgenererande (eller spridande) föremål och sändfrekvenserna (eller tidskompressionen). Dess lösning ger asymptotiskt (med avseende på antalet observationer) konsistenta estimat men kräver en sökning över båda parameter grupperna samtidigt. Det visar sig dock att estimatorema för varje grupp separerar asymptotiskt. De separerade estimatorerna är också optimala på MK-viss med avseende på två nya anpassningsproblem, båda nära besläktade med det ursprungliga, vars obekanta är: frekvenser (tidskompression) och komplexa amplituder respektive föremålets position och vågamplituder. En flerfrekvens högupplösande lobformare härleds som ett special fall i MFP. En sonar ambiguity funktion som ger MK skattningen av tidskompressionen definieras.
Abstract A Matched Field Processing (MFP) scheme is proposed for underwater surveillance by means of passive as well as bistatic arrays, handling both cases in a uniform manner, considering multitonal signals. The MFP is closely related to a Least Squares (LS) inverse problem whose non linear unknowns are the position of a sound generating (or scattering) object and the emitter frequencies (or the time compression). Its solution yields asymptotically (with respect to the number of the observations) consistent estimates but requires a simultaneous search over both of the parameter sets. It turns out however that under the asymptotic conditions, the estimators of each parameter group separate. Furthermore, the separated estimators are also optimal in a LS sense considering two new fitting problems, both strongly relevant to MFP, whose unknowns are: the frequencies (time compression) and the complex amplitude of the acoustic pressure field; the object coordinates and the wave amplitudes. A multi frequency high resolution beamformer is derived as a special case of the matched field processor. A sonar ambiguity function, yielding the LS estimate of the time compression, is defined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182