Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of methods for support of C3I systems analysis.

Development of methods for support of C3I systems analysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thorstensson Mirko
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-10-22
Rapportnummer: (FOA-R--98-00837-503)
Nyckelord C3I systems, C3I systems analysis, staff training, team training, mission training, battle training, evaluation, development of military units, MIND system, ledningssystem, ledningssystemanalys, stabsträning, gruppinriktad träning, uppdragsträning, stridsträning, utvärdering, utveckling av militära enheter, MIND systemet, E7670, 73
Sammanfattning En militär stab som använder ett modernt ledningssystem hanterar stora mängder information och kommunikation på kort tid och över stora ytor. En del ledningssystem tillhandahåller informationsstöd samtidigt som de skall vara lätta att använda. Analys eller utvärdering av ett ledningssystem såväl som en stabsorganisation eller en enskild stab som använder ett sådant system kräver mätning av mängddata, t ex kommunikation mellan enheter, och även av kvalitativ data, t ex erforderlig information i olika situationer av olika befattningshavare. För att möjliggöra en ingående analys måste data relateras till det aktuella händelsförloppet. I denna rapport beskrivs registreringsmetoder som användes vid ett fältförsök med en ny ledningsmetodik som genomfördes av Armen i februari 1998 och vi beskriver hur dessa metoder kan utvecklas för att öka förmågan att stötta ingående analyser av ledningssystem. Följande registreringar diskuteras: -intern kommunikation av staben -upplevd stress i en ledningssituation -taktisk datakommunikation -taktisk radiokommunikation -händelseförloppet för stridsfältet -data från olika stödsystem. För varje metod beskrivs tillvägagångssätt, resultat och utvecklingsmöjligheter. Delar av MIND-systemet, som är ett instrumenteringssystem för dubbelsidig stridsträning, användes som registreringsverktyg.
Abstract A military staff using a moden C3I system handles large quantities of information and communication in short time and over large areas. Some C3I systems provide informational support to the commander and yet have to be simple to operate. An analyse or an evaluation of a C3I system as well a different organisations or a specific staff using such a system requires measurements of large quantity data, such as communications between units, and also of high quality data, such as needed information in different situations for different personal. To enable an in-depth analysis this data must be connected to the course of event during the time of interest. In this report we descripe the registration methods used during a field trial a command an control methodology performed by the Swedish army in February 1998 and we discuss how these methods can be developed to enhance the ability to support in-depth analysis of C3I systems. The registrations discussed are: - internal communications within the staff - stress and strains in commanding combat - tactical data-radio communication - tactical radio communication - data of positions and events on the battlefield - data from different support systems For each method of registration we describe execution, result and development possibilities. As a registration and presentation tool for some registrations we used the MIND system, which is technical registration and simulation system designed mainly for use in military force-on-force battle training.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182