Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att ställa diagnos på hanteringen av svåra påfrestningar på samhället.

Att ställa diagnos på hanteringen av svåra påfrestningar på samhället. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Castenfors Kerstin
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-02
Rapportnummer: (FOA-R--98-00840-170)
Nyckelord svåra påfrestningar på samhället, kriser, krishantering, diagnostiskt instrument, frågeinstrument, nyckelfaktorer, ledning, samordning, informationshantering, mediahantering, akut krissituation, observationer, frågebank, roll- och ansvarsfördelning, aktörer, operative crisis management, strategic crisis management, coordination, communication, information processing, media handling, crisis response inventory, key factors, extraordinary events in society, diagnostic questionnaire, upscaling, downscaling, 16
Sammanfattning En undersökningsdesign som mnöjliggör att information kan struktureras, tolkas och analyseras på ett systematiskt sätt i samband med hanteringen av svåra påfrestningar på samhället (kriser) har utvecklats på FOA, Avdelningen för Försvarsanalys. Denna design har givits former av ett diagnostiskt observations- och frågeinstrument med vars hjälp ett antal faktorer kan studeras, vilka anses ha stor betydelse för hanteringen av svåra påfrestningar på samhället. Dessa faktorer är grupperade inom områdena ledning, samordning, informations- och mediahantering. Instrumentet är utformat för att studera krishantering på olika ledningsnivåer i en akut krissituation och består av frågor och underlag för observationer som belyser faktorerna. Frågor och övrigt underlag skall kunna anpassas till den situation som skall studeras och dess karaktäristiska samt till den fas i krishanteringen när observatören finns på plats. Instrumentet kan i den form det presenteras ses som en frågebank. Hela instrumentet kan utnyttjas för att studera påverkan av samtliga faktorer på ett övergripande plan samtidigt som det ger möjlighet att utnyttja enbart vissa delar för att specialstudera ett eller flera fenomen som i en specifik situation antas vara avgörande för utfallet av krishanteringen, exempelvis beslutsgruppers sammansättning eller informationshanteringens betydelse. instrumentet antas ha egenskaper som möjliggör att även ytligt sett mindre framträdande skeenden i hanteringen av en krissituation kan studeras, exempelvis: Successiva förändringar av roll- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer såsom politiker, myndigheter, media och allmänhet. Förändringar i besluts- och handlingsstrukturer (t ex "upscaling"- och "downscaling"-mekanismer). Förändring i krisförlopp. Besluts- och hanteringsstrukturers hållbarhet och ändamålsenlighet i förhållande till faktiskt inträffade beslutssituationer.
Abstract A systematic collection of information on the course of events in an acute crisis situation, as well on the national as on the international arena, is considered to be an advantageous method to enhance experience in the crisis management area. To render this information collection effective, a method by which the course of events in crisis situations can be systemically recorded and classified, is required. For this purpose an inventory is developed which enables systematic classification, interpretation and analysis of information during the acute phase of the types of crisis situations, characterized as extraordinary events in society. These situations range from severe infrastructural disruptions and disruptions of computer systems, nuclear accidents, dangerous goods´ accidents, floods, migration flows and epidemics to terrorism. The inventory is designed as a diagnostic questionnaire with complementary guidelines for observation in acute crisis situations by which certain factors of decisive importance in crisis management can be studied at two different levels of responsibility. These key factors are to be found in the areas of operative and strategic crisis management, coordination/communication, information processing and media handling. The inventory in its actual form is in the shape of an all-round pool of questions and guidelines and is designated to be applied in most kinds of extraordinary events in society irrespective of their onset. The inventory is thought to be used by observers when studying crisis management structures during the acute phase of an event. Depending on the selected object of study, the observer can choose from the inventory the total or a limited number of questions to be put to representatives at different crisis management response levels. By a selection of questions and guidelines, the impact of the total range of key factors or of a separate key factor on the course of crisis management events can be studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182