Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fredag den 13:e. En studie av FOA:s kris- och informationsberedskap med anledning av gasolyckan på Tegeluddsvägen i Stockholm i februari 1998.

Fredag den 13:e. En studie av FOA:s kris- och informationsberedskap med anledning av gasolyckan på Tegeluddsvägen i Stockholm i februari 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Castenfors Kerstin, Stenström Paula
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-23
Rapportnummer: (FOA-R--98-00853-222)
Nyckelord krishantering, ledning, samordning, information, svåra påfrestningar, ansvarsförhållanden, gasol, propan, tankbil, säkerhetsåtgärder, crisis management, crisis response, coordination, information processing, media handling, extraordinary events, propane, tank lorry, security aspects, 16
Sammanfattning Fredag den 13 februari 1998 drabbades en tankbil fullastad med flytande gasol av läckage i höjd med fastigheten Tegeluddsvägen 31 på Gärdet i Stockholm. I denna fastighet har Försvarets Forskningsanstalt (FOA), Avdelningen för Försvarsanalys (FOA 1) sina lokaler. Det inträffade utsatte FOA:s personal för ett avsevärt överlevnadshot. Händelsen har aktualiserat frågan om vilken beredskap FOA har för att hantera situationer av det här slaget. Syftet med denna rapport var dels att redovisa hur individer som på olika sätt varit inblandade i händelsen upplevt den, dels att redovisa vilka rutiner som finns på FOA för ledning, samordning informationsinhämtning och -förmedling i samband med händelser av det här slaget, hur FOA:s ansvarsförhållanden i samband med sådana händelser kommer till uttryck samt vilka behov av säkerhetsåtgärder som händelsen åskådliggör. Datainsamlingen grundar sig huvudsakligen på intervjuer. Resultaten visar att FOA i dagsläget varken har beredskap eller rutiner för att hantera händelser av den karaktär som drabbade FOA1 den 13 februari. Det saknas även en FOA-gemensam ansvarig för hanteringen av den här typen av händelser. Det är tillika oklart vilka ansvarsförhållanden och rutiner som föreligger när det gäller att informera såväl egen personal som högsta beslutsfattare om händelser av denna karaktär. Intervjuundersökningen har resulterat i ett antal förslag för att förbättra FOAs krishanteringsrutiner. Förslagen syftar till att klargöra ansvarsförhållanden vad gäller såväl krisförberedande åtgärder som åtgärder i samband med akuta krissituationer.
Abstract On Friday the 13th of February 1998, a tank lorry carrying fourteen metric tons of propane sprang a leak as it passed Tegeluddsvägen 31 - the address of FOA 1, one of the divisions of the Swedish National Defence Research Establishment in Stockholm. The accident exposed the personnel of both FOA and other organisations at this address to great risk. The event also highlighted the issue of FOA´s own internal preparedness to manage situations of this type. The purpose of this report is to give an account of: how individuals affected by the accident experienced the ensuing events, what procedures FOA has for managing such situations, including the gathering, coordination and dissemination of information, the nature of FOA´s responsibility in such situations, and the need for new security procedures in light of the events experienced. The material for the report is primarily based in interviews. The results tend to confirm that FOA - at present - lacks both general preparedness and specific procedures for managing this type of crisis situation. This is highlighted by the fact that there is no designated group or individual at FOA who is formally responsible for managing such events. It is therefore unclear where responsibility lies for informing both personnel and higher decision-makers in case of such crises. The survey has resulted in a number of recommendations for improving FOAs preparedness and crisis management procedures. The primary aim of the recommendations is to clarify areas of responsibility as concern both preparedness planning and acute crisis management.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182