Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GIS-applicerad miljökänslighetskarta över Umeå kommun - konstruktion - handhavande.

GIS-applicerad miljökänslighetskarta över Umeå kommun - konstruktion - handhavande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johanson Jens
Ort: Umeå
Sidor: 43
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00857-222)
Nyckelord GIS, KEMSEK, miljöolyckor, kemikaliespill, risk, environmental accident, chemical leakage, risk assessment
Sammanfattning Räddningstjänsten i Umeå kommun har uttryckt ett behov av en karta över de områden inom kommunen vilka är av vikt att ta hänsyn till i händelse av ett kemikalieutsläpp i första hand från trafikolyckor där transporter av farligt gods är inblandade. Detta har lett till ett samarbetsprojekt mellan bland annat FOA NBC-skydd och Statens Räddningsverk (SRV). Föreliggande examensarbete behandlar projektets för§sta fas där en MiljöKänslighetsKarta (MKK) i GIS-miljö över Umeå kommun skall skapas och till vilken en användarmodul skall konstrueras och appliceras. Det inledande arbetet har bestått i att sammanställa befintligt digitaliserat kartmaterial över skyddsvärda områden avseende bland annat naturgeografisk och biologisk karaktär. Det bedömda skyddsvärdet hos de objekt som ligger till grund för MKK kommer att, efter sammanslagning av samtliga kartskikt, ge ett totalvärde vilket i sin tur ligger till grund för skyddskänslighetsklassificering av områden. Vid framtagandet av MKK har ArcView 3.0a samt PC ARC/INFO 3.5 använts. Arc View och programspråket Avenue har nyttjats som grund för den användarmodell med vilken MKK kan utforskas. MKK är ingen rigid slutprodukt. Den är istället möjlig att uppdatera om nya skyddsvärda områden tillkommer eller om en annan bedömning av aktuella skyddsvärden är nödvändig att genomföra. I sitt nuvarande skick bör det beaktas att MKK enbart innehåller de skyddsvärda områden vilka har funnits tillgängliga i digitalt format och därför bör områden vilka inte är klassificerade inte heller bedömas som icke skyddsvärda. MKK kan i detta skede användas av räddningstjänsten främst som ett informerande verktyg vid utforsknings- och planeringsarbete men användarmodellen gör att MKK även kan användas som rådgivande verktyg vid skarp utryckning.
Abstract The GIS (Geographic Information System) is a new tool with rapidly expanding applications for our society. New ways to use this method are discovered. This project is one of these new means of handling spatial data and using GIS as a tool. The Rescue Service at the Umeå municipality has requested an "Environmental Sensitivity Map" (ESM) in GIS-format. Such an interactive map would be an aid in the work that follows after for example a road accident involving leakage of chemicals that could contaminate the surrounding environment. The main purpose of this project was to prove the feasibility of creating an interactive functional map with available data and software i.e. no spatial data has been digitized just in order to be part of this map. The project consists of three parts. First issue was to create the ESM by joining existing digitized maps over sensitive environments in the municipality. The ESM is presented in a GIS-environment called ArcView 3.0a(TM). The second issue was to create an index on the sensitivity for each type of environment, i.e. to classify the sensitivity of valuable areas. During this classification, consideration is taken to the nature of the evaluated objects whether it is of biological or geological interest. The third operation was to create a user-modified version of ArcView that makes the ESM easy to use so that it will present correct information without demands upon the user to be familiar with GIS-instruments. The input data used in the present model includes biological and geological areas, which are important according to available inventories. Also, protected areas around larger groundwater supplies have been included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182