Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gränsdragning mellan normala störningar och svåra påfrestningar. Diskussion kring ansvar, finansiering, författningar, definitioner m.m.

Gränsdragning mellan normala störningar och svåra påfrestningar. Diskussion kring ansvar, finansiering, författningar, definitioner m.m. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Frost Christina, Ånäs Per
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-10-22
Rapportnummer: (FOA-R--98-00861-170)
Nyckelord svåra påfrestningar, katastrofer, störningar, breddad hotbild, totalförsvarsresurser, definitioner, finansiering, författningar, lagar, ansvar, beredskapsplanering, civilt försvar, major disasters, catastrophes, disturbances, broader threats, total defence resources, definitions, financing, legal provisions, laws, responsibility, preparedness planning, civil defence, 12
Sammanfattning Pojektets uppgift har varit att belysa vikten av en gränsdragning mellan normala störningar och svåra påfrestningar samt vad en sådan gränsdragning kräver. Syftet har också varit att belysa skillnader mellan de krav olika hotbilder ställer på samhället, bl a vad gäller behovet av ändrade finansieringsprinciper. Ytterligare syfte har varit att se i vilken omfattning det enligt dagens lagar och förordningar är möjligt för civil verksamhet att få stöd med civila och militära totalförsvarsresurser i akuta situationer i fred. I rapporten har en genomgång gjorts av ett antal författningar för att identifiera eventuella låsningar. Vi har lämnat ett förslag till definition på begreppet "svåra påfrestningar" och därtill hörande kriterier och bedömningar, gjort jämförelser med definitioner mm i andra texter, samt testat definitionens relevans för olika typsituationer. En diskussion har därefter förts angående en gränsdefinitions och kriteriers roll i både planeringsprocessen och i den akuta situationen. I rapporten har lämnats ett antal förslag till åtgärder som vi anser vara viktiga att beakta för att uppnå en enhetlighet i beredskapen för olika hot och risker, oavsett fred eller krig. Dessa behandlar följande: regeringens ansvar att avgöra om svåra påfrestningar råder samt samhällets övergripande ansvar; behovet av en tydlig gräns mellan normala störningar och svåra påfrestningar, en väl genomtänkt planeringsprocess; ett tydligt regelverk som träder i funktion vid svåra påfrestningar; samordning och samverkan vid beslutsfattande i akuta situationer; behovet av författningsändringar pga den breddade hotbilden; en statlig finansiering av åtgärder enligt den breddade hotbilden, i planeringen och i den akuta situationen.
Abstract The project´s task was to illustrate the importance of boundaries between normal disturbances and major disasters and the requirements in such a process. The purpose also was to illustrate the difference in demands on the society that the special threat scenarios make, for instance the need for revised financing principles. Another aim was to discuss the extent to which today´s laws and regulations can give support to civilian activities from civilian and military total defence resources in acute peacetime situations. In the report a review of a number of legal provisions was made in order to identify possible restrictions. We propose a definition of the term "major disaster", compare this with definitions in other texts, and test the relevance of these definitions for a number of type-situations. We also discuss the role of definition boundaries both in the planning process and in acute situations. A number of proposals for measures are submitted, which we regard as important in order to obtain conformity in preparedness for different threats and risks, irrespective of peace or war. The proposals deal with: The government´s responsibility to decide if a major disaster is to be declared; the need for a distinct boundary between normal disturbances and major disasters; a carefully prepared planning process; distinct rules that take effect in major disasters; coordination and cooperation in decision making in acute situations; the need for changes in legal provisions due to a broader spectrum of threats; governmental financing of measures to meet such broader threats in planning and in acute situations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182