Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A theoretical model of spall production caused by projectile penetration through thick armour plates.

A theoretical model of spall production caused by projectile penetration through thick armour plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00862-310)
Nyckelord Projektil, genomträngning, pansar, splitter modellering, projectile, perforation, armour, spall, modelling
Sammanfattning En modell föreslås för beräkning av parametrar som beskriver de splittersvärmar som skapas när projektilen genomtränger pansarskydd. Förutsättningarna för modellen är att processerna för genomträngning och splittergenerering beskrivs i realistiska fysikaliska termer, varvid mass- och energikonservation måste beaktas. Syftet med att konstruera en sådan modell är att använda den som en liten men betydelsefull del av ett datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet vid bekämpning av komplexa mål, i vilka vitalkomponenter kan skadas av (rester från) projektilen och/eller av splittersvärmen. Denna användning av modellen understryker behovet av att göra modellen så enkel som möjligt. Flera antaganden om genomträngningen och splittergenereringen måste göras för att åstadkomma en sådan modell. En del experimentella resultat som överensstämmer med modellen föreligger, men dess eventuella allmänna giltighet återstår att undersöka och verifiera.
Abstract A model is suggested for the calculation of the parameters that describe the spall bundles that are generated when projectiles penetrate through armour shields. The basic requirements for the model are that the penetration and spall bundle generation processes are described in reasonable physical terms, whereby conservation of mass and energy must not be violated. The reason for designing such a model is to use it as a small but important part of a computer program for vulnerability assessment of complex targets, in which vital components may be damaged by the (remainder of the) projectile itself and/or the spall bundle. This intended use of the model emphasises the necessity of keeping the model as simple as possible. Several assumptions about the penetration and spall generation have to be introduced in order to arrive at such a model. Some corroborating experimental results exist, but the general validity of the model remains to be experimentally investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182