Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electromagnetic wave propagation from submerged Hertzian dipole sources - preliminary field experiments.

Electromagnetic wave propagation from submerged Hertzian dipole sources - preliminary field experiments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hjalmarsson Roger
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-10
Rapportnummer: (FOA-R--98-00864-409)
Nyckelord Elektromagnetisk vågutbredning, Hertz-dipol, Experiment, Optimerade pulser, NLAYER
Sammanfattning Detta examensarbete omfattar en experimentell studie av elektromagnetisk vågutbredning från Hertz-dipolkällor i vatten. Det är en del av ett långsiktigt projekt med syfte att skapa ett aktivt elektromagnetiskt system för detektion av undervattensfarkoster. Resultaten kan också vara av intresse vid utveckling av system för undervattenskommunikation för militärt, såväl som kommersiellt bruk. Detta är ett relativt outforskat område och därför är studiens huvudvikt lagd på grundläggande experimentell forskning. Principen för ett aktivt elektromagnetiskt detektionssystem är att sända ut en elektromagnetisk signal och detektera energi som reflekteras av ett eventuellt passerande fartyg. En passerande farkost skulle då inte bara kunna upptäckas, utan också typbestämmas. För att kunna utveckla ett sådant system måste utbredande elektromagnetiska (EM) fälts uppförande vara känt. I detta projekt användes en horisontell Hertz-dipol för att sända ut EM signaler som sedan studerades på avstånd med hjälp av två elektroder. Det verifierades att EM signaler kan sändas över avsevärda avstånd i vatten. Resultaten befanns också överensstämma med de teoretiskt förväntade. En mängd experimentell utrustning testades och karakteriserades också. En grund för fortsatta experimentella undersökningar skapades härmed.
Abstract This MSc thesis is concerned with an experimental study of electromagnetic wave propagation from submerged Hertzian dipole sources. It is part of a long term project with the purpose of creating an active electromagnetic system for detection of underwater objects. The results can also be of interest in the development of underwater communication systems for military, as well as commercial use. However, since this field of science is relatively unexplored, the main objective of the study is to commit basic experimental research. The idea of an active electromagnetic detection system is to transmit an electromagnetic signal and detect any energy that is reflected by a passing seacraft. A passing vessel could then not only be detected, but also recognised by type. To develop such a system, the behaviour of emerging electromagnetic (EM) fields must be known. In this project, a horisontal Hertzian dipole was used to transmit EM signals that were studied at a distance, using two electrodes. It was verified that EM signals can be transmitted over considerable distances in seawater. The results were also found to agree with the theoretically expected. A number of experimental devices were also tested and characterised. Hereby, a base for further experimental investigations was created.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182