Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hotbild sedd med kommunala ögon.

Hotbild sedd med kommunala ögon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00866-240)
Nyckelord hotbild, kommunal beredskap, threat spectrum, municipal preparedness, 12
Sammanfattning Den kommunala beredskapen befinner sig i en brytningstid. Kommunerna skall gå från en roll där man förlitat sig på initiativ och sakkompetens hos länsstyrelser och högre nivåer till en mer omfattande ansvarsroll. Bl a ska kommunerna utforma sin räddningstjänst för krig och sin hemskyddsorganisation. T o m ansvaret för hortbilden kan idag hävdas delvis vara en kommunal uppgift. Hotbilder kan därigenom komma att formuleras av fler instanser än tidigare. Den hotbild, som framträder i denna lägesrapport från kommunal nivå, är splittrad. Det finns en tendens till flera konkurrerande hotbilder. Detta kan ses som en beklaglig brist på klarhet i ansvarsfördelningen. Det kan alternativt ses som ett rimligt pris för att kommunerna ska hålla sig aktiva och engagerade inom kris- och krigsberedskap att de själva är med och i någon mån bestämmer hotbildens utseende.
Abstract Municipal preparedness in Sweden is in a transition period. The municipalities are moving away from a system led by civil preparedness experts at the County Administrative Boards towards a system of decentralized responsibility. Among other things the municipalities are expected to organize their own war-time rescue service and their own Home Protection Organisation. Even threat assessment can be seen today as a partly municipal task. We therefore seem to have a situation today with a threat spectrum defined by more organisations than before. The threat spectrum arising from this investigation at the municipal level is somewhat shattered. There is a tendency towards cometing threat spectrums. This can be seen as a deplorable lack in the assignment of responsibility. Alternatively, to have the municipalities involved in defining the threat spectrum can be seen as an acceptable price to pay for a situation where the municipalities may be actively engaged with regard to crisis and/or war preparedness in general.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182