Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Högre 2. Doktrin och ledning.

Högre 2. Doktrin och ledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lagerlöf Johan, Pallin Krister
Ort: Stockholm
Sidor: 112
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00875-505)
Nyckelord Försvarsmakten, ledningsstudier, operativ ledning, ledningssystem, doktrin, ledningsdoktrin, ledningsfilosofi, principer, ledningsutveckling, Clausewitz Jomini, Sweden, armed forces, research, military, operational level, command and control, doctrine, C2 system, C2 philosophy, principles, C2 development, Clausewitz, Jomini, 14
Sammanfattning Försvarets Forskningsanstalt bedriver sedan flera år ledningsstudier för totalförsvaret. Projektet Ledningsstrukturer för högre regional ledning. HÖGRE tillkom 1997 på uppdrag från Försvarsmakten (HKV/OPL). våren 1998 rapporterades den första fasen av HÖGRE. Syftet med fas ett var att redovisa alternativa ledningsstrukturer för den militära högre regionala ledningen till HKV/OPL. Inom ramen för den pågående ominriktningen av Försvarsmakten har det bedömts nödvändigt att även belysa frågor av principiell natur för utformningen av ledningssystemet. FOA uppdrogs följdriktigt i april 1998 att, som en fortsättning på HÖGRE-projektet, utreda begreppet doktrin och dess tillämpning inom ledningsområdet. Denna rapport, HÖGRE 2, utgör en första redovisning. Rapporten börjar med en längre sammanfattning. Efter en inledning som sätter ramen för arbetet, och bl.a. ger en översikt av styrande dokument för ledningsutvecklingen inom Försvarsmakten, redovisas i kapitel tre ordet doktrins språkliga betydelse och exempel på hur begreppet används inom militärt försvar och säkerhetspolitik. Kapitel fyra ägnas åt olika aspekter av begreppet ledning. I kapitel fem relaterar vi doktrin till krigföringens olika nivåer - strategisk, operativ respektive taktisk nivå. Därefter pekar vi på kunskapsbegreppets centrala betydelse för en doktrin och skapar en uppfattning om det önskvärda innehållet i en operativ doktrin respektive en ledningsdoktrin. Slutligen omfattar kapitel sju en diskussion om ledningsdoktrinen med utgångspunkt från uppfattningar om dels krigets karaktär, dels doktrinens konstruktion och funktion. Vi pekar vidare på möjligheten till olika val av dimensioner i ledningsdoktrinen.
Abstract The National Defence Research Establishment (FOA) has studied command and control (C2) within the Swedish Total Defence for several years. By mid-year 1997 a new project, Structures for operational level command & control - HIGHER, was initiated. The first phase - "HIGHER 1" - was reported in the spring of 1998. It is essentially an account of different C2 structures, which have been discussed in Sweden during the 1990s, for the operational level, and a comprehensive discussion of a number considerations which are important for the choise of C2 solution at the operational level. Within the context of the reorientation of the Armed Forces, it has been judged necessary to discuss questions of principle as well. Accordingly, in April 1998, FOA was assigned to study doctrine and its application to C2, as a continuation of the project HIGHER. This report is a first result of these studies. The report opens with an extensive summary. After having set the frame for the work, e.g. giving an overview of current documents governing C2 development, the account continues with a chapter on the linguistic meaning of the word doctrine and the usage of it in military defence and security policy. Chapter four is devoted to different aspects of the concept of C2. In chapter five, doctrine is related to the levels of war - strategic, operational and tactical. Following this, the central importance of our conception of knowledge, for the view of doctrine, is demonstrated. Partly by using the relationship between knowledge and doctrine, an idea of the desirable content of operational level doctrine and C2 doctrine, respectively, is formed in chapter six. Finally, in chapter seven, there is a concluding discussion on the general content of C2 doctrine, starting from opinions about the character of war, as well as the origins and functions of doctrine. We also point to different possible choices of structure for the C2 doctrine.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182