Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mathematical modeling and simulation of a missile.

Mathematical modeling and simulation of a missile. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 88
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00876-314)
Nyckelord robotmodellering, simulering, ickelinjära system, parametersstyrning, linjärt parametervarierande system, missile modelling, simulations, 6-DOF missile model, nonlinear system, parametervarying system, LPV control
Sammanfattning I denna rapport undersöks linjära parametervarierande(LPV) system och modellering av robotar. Ett antal olika robotmodeller och parametervarierande system härleds och jämförs. Parameter-varierande reglering introduceras som ett verktyg för syntes av styrautomater till robotar. Stor vikt har lagts vid att ta fram och detaljerat beskriva en fullständig robotmodell i sex frihetsgrader. En fullständig härledning av modellen genomförs och kompletterande modeller för andra robotkonfigurationer analyseras. Vidare studeras problemet att skriva om en icke-linjär modell som ett parametervarierande system. Eftersom denna omskrivning inte är entydig är det intressant att jämföra olika LPV system som härrör från samma icke-linjära modell. Generella ideer för systematisk omskrivning av icke-linjära robotmodeller till parametervarierande system diskuteras. Programvara för symboliska beräkningar används genomgående i rapporten. De grundläggande metoderna för systematisk omskrivning av icke-linjära modeller till parameter-varierande system har med gott resultat provats på flera robotmodeller i sex frihetsgrader. Resultaten kan användas som grund för syntes av styrautomater till robotar och för simuleringar.
Abstract In this report missile modeling and linear parameter-varying (LPV) systems are investigated. Different missile models and LPV systems are derived and compared. Parameter-varying control is also introduced as a tool for automatic control of missiles. An important matter has been to develop a complete nonlinear 6-DOF missile model with a detailed description. A complete derivation is carried out and additional models covering other possible missile configurations is also analyzed. The problem of rewriting a nonlinear model as a (Quasi-) LPV system is studied. The non-uniqueness makes it interesting to compare different parameter-varying systems that originate from the same nonlinear model. We discuss general ideas about how to systematically rewrite nonlinear missile models as parameter-varying systems. Computer algebra software is used throughout the report. The basic methods for rewriting nonlinear models as parameter-varying systems are successfully applied to 6-DOF missile models. The results can be used as a foundation for missile controller design and for simulation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182