Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electromagnetic armour: An overview.

Electromagnetic armour: An overview. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-21
Rapportnummer: (FOA-R--98-00877-310)
Nyckelord elektromagnetiskt pansar, RSV-stråle, KE projektil, MHD instabiliteter, avsnörpning, electromagnetic armour, shaped charge jet, KE projectile, MHD instabilities, necking
Sammanfattning Penetrationsförmågan hos RSV-strålar och moderna långa slanka projektiler gör det opraktiskt att fullständigt skydda pansrade fordon genom att enbart öka pansartjockleken, eftersom den vikt och volym som då krävs innebär en allvarlig reducering av fordonets manövrerbarhet och rörlighet. Bland de komplementära skydd som föreslagits har användande av elektromagnetisk energi blivit föremål för undersökning på flera håll. Med hänsyn till den pågående utvecklingen av allt mer kompakta elektriska kraftkällor och kondensatoraggregat är det rimligt att anta att framtida stridsvagnar och pansrade fordon kommer att kunna medföra en mängd elektrisk energi som idag skulle uppta en orimligt stor del av fordonet. Denna rapport utgör i första hand en översikt av en del av den öppna litteraturen inom forskningsområdet elektromagnetiskt pansar. Man kan identifiera tre huvudprinciper för elektromagnetiskt pansar: (1) utskjutning av skyddande plåtar med användande av elektromagneter. (2) inducering av förstörande instabiliteter genom att leda en ström genom en penetrator, samt (3) användning av elektromagnetiska fält utan mekanisk kontakt. De mest realistiska av dessa verkar vara utskjutning av pansarplattor med elektromagnet och inducering av magnetomekaniska instabiliteter via en stark elektrisk ström. Det andra konceptet verkar ha tilldragit sig det största forskningsintresset och utgör huvuddelen i denna rapport. Rapporten innehåller en jämförelse av uppskattad nödvändig energi för störning eller förstöring av en projektil genom användning av de tre typerna av elektromagnetiskt pansar.
Abstract The penetrating powers of shaped charge jets and modern long rod projectiles make it very impractical to fully protect an armoured vehicle by just increasing the armour thickness, since the weight and volume needed will severely hamper the manoeuvrability and mobility of the vehicle. Among the complementary modes of protection that have been suggested, the use of electromagnetic energy is being investigated by several researchers. Considering the ongoing development of more compact electric power supplies and capacitor banks, it is reasonable to assume that future battle tanks and armoured vehicles will be able to carry a storage of electric energy that today would occupy an unrealistically large portion of the vehicle. This report is primarily a review of some open literature in the area of electromagnetic armour. Three major principles for electromagnetic armour can be identified: (i) ejection of protective plates using electromagnets, (ii) introduction of disrupting instabilities by passing an electric current through a penetrator, and (iii) use of electromagnetic fields without mechanical contact. Of these, the electromagnetic ejection of armour plates, and introduction of magnetomechanical instabilities using strong electric currents, seem most realistic. The second concept appears to have attracted the greatest interest by researches and is the main topic in this report. The report includes a comparison of the estimated energies required for disturbance or destruction of a projectile using the three types of electromagnetic armour.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182