Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bakgrundsklotter i ett signaturperspektiv. Slutrapport för studiegrupp BAKGRUND inom projektet SAT/mark.

Bakgrundsklotter i ett signaturperspektiv. Slutrapport för studiegrupp BAKGRUND inom projektet SAT/mark. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fagerström Jan, Georgson Mikael (sammanst. av/compiled by)
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00884-615)
Nyckelord 34, 33, 31, klotter, bakgrundsklotter, markklotter, signatur, signaturanpassningsteknik, clutter, background clutter, ground clutter, signature, signature management
Sammanfattning Föreliggande rapport redovisar resultatet av arbetet i studiegrupp BAKGRUND (SG BG) inom projektet SAT/mark, under våren 1998. I studiegruppen har ingått repr. för FMV, FOA samt försvarsindustrin. Syftet med arbetet i SG BG har varit att studera bakgrundsklotter när det gäller signaturanpassningsperspektiv, för markscenarion. Detta är av betydelse när det gäller signaturanpassning av markfordon och t ex flygplan i bas. Våglängdsområdena från VHF till UV är beaktade. Befintliga mätningar och modeller av markklotter har inventerats, brister och behov inom området identifierats, förslag på mätningar, mätförfarande och provutrustning för klottermätningar har framtagits. Rapporten är avsedd som grund för vidare studier och arbeten på signaturanpassning av objekt i bakgrund av markklotter, och riktar sig till ingenjörer och forskare inom detta område. Några viktiga slutsatser är följande. Det saknas metoder att objektivt värdera signaturen av objekt i klotterbakgrund, dvs metoder för att avgöra vilket objekt, av ett (litet) antal, som har bäst signatur. Det finns behov av metoder för entydig klassificering av bakgrundstyper. Det existerar ett flertal metoder och mätutrustningar för klottermätningar. Signaturmätningar bör utföras genom att kombinera flera av dessa.
Abstract This is a report on the work performed in the study-group "BAKGRUND" (Background) (SGBG), within the project SAT/mark, during spring 1998. Representatives from the Swedish Defence Material Administration (FMV), The Defence Research Establishment in Sweden (FOA) and military industry have participated in the group. The purpose with SG BG was to study background clutter in a signature management perspective, focusing on ground scenarios. This is relevant for signature management perspective, focusing on ground scenarios. This is relevant for signature management of ground vehicles and e.g. areoplanes on ground. Wavelengths from VHF to UV have been considered. An inventory of existing measurements and models of ground clutter have been performed, needs in the subject area are identified, and methodology and equipment for clutter measurements are suggested. The report is intended as a foundation for works on signature management of objects in a ground clutter background, and is intended for scientists and engineers in this subject area. Some important conclusions are the following. There is a need for unbiased methods to evaluate the signature of objects in clutter background, i.e. methods to judge between objects with different signatures. There is a need for methods to unambiguously classify backgrounds. Equipment and several methods for clutter measurements exist. Signatuare measurements should be performed by combining several of these.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182