Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A ricochet model.

A ricochet model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-11
Rapportnummer: (FOA-R--98-00892-310)
Nyckelord Rikoschett, modell, fastkropps målyta, ricochet, model, solid target
Sammanfattning En modell för rikoschett-fenomenet, som uppträder när projektilen träffar ytor av fasta material med tillräckligt stora vinklar mot ytans normalriktning, föreslås i denna rapport. Projektilerna antas vara trubbiga. Två olika situationer studeras, nämligen ett "oändligt" tjockt mål samt ett "tunt" mål med en cirkulär och momentfritt inspänd periferi som träffas i mittpunkten. Sådana kombinationer av projektiler och mål kan undersökas experimentellt för att bestämma om modellen är realistisk. Om så skulle visa sig vara fallet så kanske modellen först kan utvecklas till att omfatta mera realistiska projektilgeometrier samt andra inspänningsformer och träffpunkter för tunna mål, och senare till att förena modellerna för tjocka och tunna mål. Syftet med denna modellstudie är att finna ett realistiskt och tillräckligt enkelt sätt att beskriva rikoschettfenomenet, vilket skulle kunna användas som en liten (men väsentlig) del av ett stort datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet vid bekämpning av komplexa mål. Det är långt ifrån säkert att en sådan beskrivning verkligen kan åstadkommas. Det "vetenskapliga" sättet att studera detta problem innebär med nödvändighet att man har tillgång till stora datorprogram som löser kontinuummekanikens kopplade partiella differentialekvationer.
Abstract A model of the ricochet phenomenon, which occurs when projectiles impact surfaces of solid material at sufficiently large angles to the normal direction of the surface, is proposed. The projectiles are assumed to be "blunt". Two different cases are considered, namely an "infinitely" thick target and a "thin" target with a circular and hinged periphery which is impacted at the centre. Such combinations of projectiles and targets could be investigated experimentally to determine if the model is reasonable. If so, then it might be possible first to extend the model to account for more realistic projectile shapes and other thin target attachments and impact points, and later to unite the thick and thin models. The purpose of this model investigation is to find a reasonable and sufficiently simple way of describing the ricochet phenomenon, which may be used as a small (but important) part of a large computer program for assessment of effect and vulnerability of complex targets. It is not at all clear that such a description can be produced. The "scientific" approach to the ricochet phenomenon necessarily involves large computer programs designed for solving the coupled partial differential equations of continuum mechanics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182