Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Betydelsen av IFN-gamma och TNF-alfa för immunitet mot Francisella tularensis.

Betydelsen av IFN-gamma och TNF-alfa för immunitet mot Francisella tularensis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Thorsten
Ort: Umeå
Sidor: 14
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-10
Rapportnummer: (FOA-R--98-00894-862)
Nyckelord Francisella tularensis, TNF-alfa, IFN-gamma
Sammanfattning Tularemi eller harpest av Francisella tularensis (F. tularensis), en liten gramnegativ bakterie som sprids från djur till människa. I samband med infektioner orsakade av denna bakterie är den cellförmedlade immuniteten avgörande för värdens skydd mot infektion. Centralt för uttrycket av cellförmedlad immunitet är utsöndrandet av cytokinerna interferon-gamma (IFN-gamma) och tumour necrosis faktor-alfa (TNF-alfa). I en djurmodell för utlaremi är det tidigare visat att immuna djur har ett LD50 som är 100 - 1000 högre jämfört med icke immuna. Vidare har det visats att neutralisation av IFN-gamma och TNF-alfa leder till att mössen saknar förmåga att kontrollera en F. tularensis-infektion. I syfte att inducera immunitet mot F. tularensis immuniserades Balb/c-möss med ett levande vaccin, LVS (Live vaccine strain). Fem veckor senare preparerades mjältceller från djur för användning i lymfocytstimuleringstest. Som kontroll användes lymfocyter från möss som icke immuniserats. Förutom stimuleringssvaret undersöktes även produktion i supernatanter av cytokinerna IFN-gamma och TNF-alfa. Lymfocytstimuleringstest och ELISA har i detta arbete använts för att påvisa att en immunologisk reaktion mot F. tularensis sker i möss. Resultaten visar att vaccination med LVS ger upphov till ett signifikant T-cellssvar mot bakterien. Detta tyder på att deras lymfocyter aktiverats och att mössen erhållit immunitet. Resultaten visar också att de immuna mössen kan producera signifikant mer IFN-gamma än de icke immuna mössen. Detta kan vara centralt för deras förmåga att uttrycka immunitet.
Abstract Tularemia, or rabbit fever, is caused by Francisella tularensis (F. tularensis), a small gram-negative bacterium which spreads from animals to humans. In connection with infections caused by this bacterium, the cell-mediated immunity is of vital importance as far as the host´s defence against infections is concerned. Essential for the expression of cell-mediated immunity is the secretion of the cytokines interferon-gamma (IFN-gamma) and tumour necrosis factor-alfa (TNF-alfa). In a previously developed animal model it has been demonstrated that immune animals have a 100-1000 times higher LD50 than that of non-immune animals when compared. Furthermore it has been shown that neutralisation of IFN-gamma and TNF-alfa results in the mice not being able to cope with a F. tularensis infection. For the purpose of inducing immunity to F- tularensis, Balb/c mice were immunized with a live vaccine, LVS (Live Vaccine Strain). Five weeks later, spleen cells originating from animals were prepared to be used in lymphocyte stimulation tests. As control, lymphocytes from non-immunized mice were used. In addition to the stimulation response, the production of the cytokines IFN-gamma and TNF-alfa in supernatants was also examined. Lymphocyte stimulation tests and ELISA have been applied in this work in order to show that an immunological reaction to F. tularensis occurs in mice. The results show that a LVS-vaccination causes a significant response of the T-cells to the bacterium. This indicates that their lymphocyttes have been activated and that the mice have become immune. The results, too, show that the immune mice are able to produced significantly more of IFN-gamma than the non-immune ones. This may be essential when it comes to their ability to express immunity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182