Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fullskaleförsök med armerade betongplattor i sand belastade med markstötvåg från detonerande bomber.

Fullskaleförsök med armerade betongplattor i sand belastade med markstötvåg från detonerande bomber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balazs Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 86
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-22
Rapportnummer: (FOA-R--98-00896-311)
Nyckelord Markstötvågsbelastning, nedgrävda konstruktioner, armerad betong, höghållfast betong
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från ett fullskaleförsök med armerade betongplattor nedgrävda i sand. Armerade betongplattor med tre olika betongkvalitéer belastades med markstötvåg från i mark detonerande bomber. Intresset har koncentrerats dels på den ostörda stötvågen som genereras i marken och dels då denna belastar konstruktionen. En platta med nominell tryckhållfasthet 180 MPa provades dessutom statiskt. För att analysera de experimentella resultaten användes enkla approximativa formler för beräkning av plattornas hastighet, deformation samt den belastande tryck- och impulslasten. Dessa formler baseras på Drake-Little´s semi-empiriska formel för beräkning av den ostörda markstötvågen. En jämförelse mellan de registrerade och de beräknade markspänningarna med hjälp av Drake-Little´s formel visar god överensstämmelse vad stötvågens amplitud beträffar. En jämförelse mellan de experimentella och de teoretiska resultaten, beräknade med hjälp av de härledda formlerna, visar, vad konstruktionens hastighet beträffar, att överensstämmelsen är god. Överensstämmelsen mellan teori och experiment är mycket god för deformation, tryck- och impulslast. En jämförelse mellan statisk och dynamisk belastning (för balkar av höghållfast betong) visar likheter avseende brottmod och deformationsegenskap.
Abstract Results from full scale experimental investigations of ground shock loading on concrete slabs are presented in this report. Steel reinforced concrete slabs with different concrete were subjected to ground shock from buried bombs. Both the free field behaviour and the interaction with the structure have been studied. One plate with nominal compressive strength of 180 MPa was also tested statically. Simple equations were used to analyse results from experiments, considering deformations and velocity of concrete slabs as well as pressure and impulse loading on the structure. These expressions are based on Drake-Little´s semi empirical equations of the behaviour of free field ground shock propagation. A comparison between the measured and the calculated values for the free field pressure shows a good agreement. The behaviour of the structure also shows good agreement with the theoretical results for velocity of the structure. The deformation, pressure and the impulse loading show a very good agreement with the calculated results. A comparison between static and dynamic loading (for slabs of high strength concrete) shows similar behaviour concerning failure mode and deformation properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182