Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hotbeskrivningar för totalförsvarets nya uppgifter.

Hotbeskrivningar för totalförsvarets nya uppgifter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lignell Maria, Castenfors Kerstin, Linden Mikael, Norell Magnus, Stenström Paula, Uller Lennart, Wieslander Gunnar, Zetterberg Kent
Ort: Stockholm
Sidor: 174
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00901-240)
Nyckelord totalförsvar, civilt och militärt försvar, hotstruktur, hotbilder, scenarier, typsituationer, breddad hotbild, svåra påfrestningar, total defence, civil and military defence, structure of threats, descriptions of threats, scenarios, typical situations, serious emergencies, broader concept of security, 16
Sammanfattning Bakgrund: FOA har i tidigare studier utvecklat en struktur för att beskriva olika typer av hot och risker för totalförsvarets civila myndigheter. I en första gemensam studie har FOA och FHS använt denna struktur för att beskriva hot och scenarier med bäring på ett väpnat angrepp. (Se Lignell, Uller; Hotstruktur för totalförsvarsgemensam planering - med exempel på scenarier (FOA-R--97-00503-240-SE, 1997.) Syfte och inriktning: Studien syftade till att utveckla strukturen och komplettera hotbeskrivningarna och scenarierna. Hotbeskrivningarna och scenarierna har inriktats mot lågnivåkonflikter, terrorism, olyckor och svåra påfrestningar, miljöpåverkan och miljöhot, sjukdomar och dess påverkan på samhället samt migration. Denna inriktning har sin grund i totalförsvarets nya uppgifter: att "kunna genomföra internationella fredsfrämjande och humanitära insatser2 och att "stärka samhällets samlade förmåga att möta svåra nationella påfrestningar i fred". En diskussion förs även om skillnader mellan de nya uppgifterna och hotbeskrivningarna jämförs med några andra länders syn på hotbilden. Användning: Hotstrukturen och underlagen skall kunna användas av totalförsvarets olika aktörer - både civila och militära - inom olika verksamheter och på olika administrativa nivåer. Strukturen i studien sammanfaller med strukturen i den tidigare rapporten, för att de gemensamt skall kunna presenteras i form av en handbok om hotbeskrivningar för totalförsvaret.
Abstract Background: FOA has in an earlier study developed a structure to describe different kinds of threats for the civil authorities of the Swedish total defence. As a first step to make this structure fit for use, FOA and FHS(The Swedish National Defence College) developed some descriptions of threats and scenarios out of an armed aggression.(lignell, Uller; Hotstruktur för totalförsvarsgemensam planering - med exempel på scenarier (FOA-R--97-00503-240--SE, 1997.) Aim: The primary aim of this study is tocontinue the work and to further develop these descriptions of threats and scenarios. The descriptions made in this report is low intensity conflicts, terrorism, serious emergencies and accidents, environmental threats, illnesses and migration. The selection was made out of the new and complementary primary tasks for the total defence: strengthening the ability of society to deal with serious emergencies in peacetime; and executing international humanitarian and peacepromoting assignments. The report also includes a discussion about differences between these two new tasks and a comparison between the presented structure and some other counties view of the threat within this broader concept of security. Use: the structure and basis for descriptions of threats could be used for planning, assessment and evaluation of military as well as civilian capability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182