Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsfusion i den taktiska underrättelseprocessen. En informell introduktion till nyckelteknologin för informationsöverlägsenhet.

Informationsfusion i den taktiska underrättelseprocessen. En informell introduktion till nyckelteknologin för informationsöverlägsenhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jönsson Lena, Neider Göran, Schubert Johan, Svensson Per
Ort: Linköping
Sidor: 127
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00902-505)
Nyckelord Informationsfusion, datafusion, situationsvärdering, underättelsesystem, demonstrator, information fusion, data fusion, situation assessment, intelligence systems, demonstrator, E14362, 73
Sammanfattning Denna rapport söker förklara begreppen data- och informationsfusion och sätta dem i sitt sammanhang i ledningssystemet. Det ger vidare en översikt över öppen litteratur om informationsfusion för taktisk, markstridsinriktad underrättelsetjänst, presenterar ett antal ideer till hur vissa metoder för informationsfusion skall kunna utformas, och beskriver slutligen hur vi anser att arbetet med att lägga grunden till en demonstrationsanläggning för informationsfusion bör läggas upp. I en sådan demonstrationsanläggning skulle det vara möjligt att visa upp och i ett första steg utvärdera fusionsmetodik i olika taktiska scenarier. Den behandlar bara en del av de metodproblem inom den taktiska underättelsetjänsten som bör kunna behandlas med datavetenskapliga metoder. Rapporten riktar sig till officerare och andra intresserade och är skriven på vardagligt språk, utan den apparat av matematiska formler och formella algoritmbeskrivningar som fordras om man vill förstå metodiken i grunden.
Abstract This report attempts to explain the concepts of data and information fusion and put them in context in the Command and Control system. We make a review of open literature on information fusion for tactical, ground combat oriented intelligence preparation, present a number of ideas for the treatment of certain information fusion problems and finally describe how we propose to structure the work of creating a demonstration system for information fusion. Such a system would enable the presentation and preliminary evaluation of information fusion methods in various tactical scenarios. We treat only part of the methodology issues which occur in tactical intelligence preparation and which should be amenable to computerized methods. The report addresses a readership of officers and other interested persons. It is written in an informal language without use of such mathematical notation and formal algorithm descriptions which are necessary for a thorough understanding of this methodology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182