Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lokalisering av människor med hjälp av gassensorer och neurala nätverk.

Lokalisering av människor med hjälp av gassensorer och neurala nätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jubrink Hans, Arntzen Per-Otto, Björklund Andreas, Gruffman Stig, Winquist Fredrik, Zyra Stan, Ödman Svante
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00904-240)
Nyckelord elektronisk näsa, multisensorsystem, gassensorer, neurala nätverk, electronic nose, multi sensor system, gas sensors, neural networks, E3623, 32, 33
Sammanfattning En av räddningstjänstens uppgifter inom civil beredskap är bl a att söka rätt på och rädda människor. Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Räddningsverket (SRV) har givit FOA i uppdrag att utveckla en mätmetod och att demonstrera ett bärbart tekniskt hjälpmedel för stöd vid lokalisering av människor som har hamnat under rasmassor vid jordbävningar och laviner etc. Den mätmetod som utvecklats för lokalisering av människor är baserad på en kombination av gassensorer, neurala nätverk och datorkraft. Projektet bygger på ett nytt mätkoncept. Med en ny approach har vi närmat oss problemet. I stället för att mäta enstaka gaser fokuserar vårt mätsystem på att mäta och värdera "attributet människa", d v s igenkänningsmönstret av människans gasutsöndring. Detta angreppssätt är nytt och är ett sätt att utnyttja dagens moderna signalanalysmetoder. Arbetet har inneburit att utveckla en metod för sensorval, tillverkning och utveckling av mätprob och sensormatriser. Anpassa systemdelarna sensorer och hjälpelektronik till ett bärbart och batteribestyckat PC-system. Ny mjukvara är utvecklad och neurala nätverk (ANN) anpassad för detekteringsprocessen. Ett stort antal mätningar har genomförts med den bärbara elektroniska näsan. Dessa mätningar visar på positiva resultat när det gäller att kunna detektera emitterade gaser från människor i begränsade utrymmen. Vid mätningar med den bärbara prototypen utomhus har vi vid 118 mätningar kunnat klassificera 115 rätt. Vår utveckling och forskning har bidragit med att vi idag kan visa upp en mätmetod och ett bärbart och anpassat elektroniskt mätsystem, som kan detektera förekomsten av flyktiga ämnen från en människa. Med detta tekniska verktyg kan vi nu studera människans utsöndringsprodukter i olika miljöer. Vi har ett tekniskt redskap för att kunna gå vidare för studier av sensorsystemets förmåga att hitta människar i olika ras- och fältmiljöer.
Abstract One of the National Rescue Service´s missions is to search and rescue humans. The National Board of Civil Emergency Preparedness (ÖCB) and the National Rescue Service Board (SRV) have given FOA a commission to develop a measurement method as an aid in the search for people hidden in the debris of earthquakes, avalanches etc. A measurement method that consists of gas sensors, neural networks and computer software, has been developed to search for humans. The problem has been solved with a new approach. Instead of looking at a single gas component in the gas sensor system, the attributes of humans, i.e. pattern recognition of the gas emission of humans, are measured and estimated. This approach is a new way to use modern methods of signal analysis. The work consists of developing a method to select sensors, to produce and to develop a sensor probe and gas sensor matrix. Adapt sensors and electronics to an electronic nose system for mobility with a portable computer. New software has been developed and neural networks have been adapted to the detecting process. A couple of measurement tests have been made with the portable electronic nose system. The results are positive in view of the search for people hidden in limited spaces. At measurements outdoors we have classified 115 measures correct of a total of 118 searching sets. Our research and development have resulted in a method of measurement and a portable electronic system that can detect volatile compounds as pulmonary gases and similar gases. With the aid of the electronic system we can now study the capacity to search and save humans in environments of different kinds.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182