Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibel produktion - om att öka produktionen av pansarfordon och att börja producera jaktrobotar.

Flexibel produktion - om att öka produktionen av pansarfordon och att börja producera jaktrobotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00907-170)
Nyckelord produktionsflexibilitet, försvarsindustri, manufacturing flexibility, defence industry, 11
Sammanfattning Inom ramen för anslaget "Forskning för regeringens behov" fick Försvarets forskningsanstalt år 1998 i uppgift att studera dels om svensk försvarsindustri inom loppet av fem år kan öka produktionen av försvarsmateriel, dels identifiera vilka faktorer som försvårar industrins anpassning till Försvarsmaktens behov. Studiens inriktning och uppläggning har utformats i dialog med tjänstemän vid Försvarsdepartementet, se bilaga 1. Resultaten tyder på att industrin inte kan producera många fler Stridsfordon 90 per år än vad som görs i dag. För att kunna öka produktionen krävs investeringar i produktionsutrustning som både tar tid att anskaffa och att justera för produktion. En ny jaktrobot skall kunna produceras om förutsättningar finns i form av internationella samarbeten. Vad som bör understrykas är att hårdvaruproduktionen hos Bofors Weapon System, hos Hägglunds Vehicle och hos Saab Dynamics inte kan betecknas som flexibel, eftersom den inte snabbt kan ändras för att tillgodose Försvarsmaktens behov. Hårdvaran till vapensystemen är dessutom tänkt att finnas i ett tjugotal år. Detta kan jämföras med Scania som producerar varje lastbil efter en viss kundspecifikation. Möjligheten att anpassa försvarsproduktionen till Försvarsmaktens behov försämras ytterligare av långa leveranstider: försvarsindustriproduktionen är liten vilket gör att inköpsvolymerna blir små och att leverantörerna därför lågprioriterar försvarsindustrin. Kraven på att komponenterna ska vara militärt kravspecificerade leder till än mindre inköpsvolymer vilket ytterligare torde försämra industrins ställning som inköpare.
Abstract Foa has been commissioned to study the ability of Swedish defence industry to increase production of combat vehicles and start production of a new missile in a period of five years. Foa has also been commissioned to identify factors restriction the industry´s ability to adjust its production to new demands. According to the results there will be certain difficulties in increasing the production of combat vehicles. To be able to increase the production the industry has to invest in new production equipment - that take time. A condition for the industry to be able start production of a new missile is that it participates in an international cooperation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182