Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Computer-supported assessment of emergency planning for rescue operations.

Computer-supported assessment of emergency planning for rescue operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jenvald Johan, Morin Magnus, Rejnus Lars, Thorstensson Mirko
Ort: Linköping
Sidor: 78
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-16
Rapportnummer: (FOA-R--98-00910-505)
Nyckelord räddningstjänst, räddningsinsatser, värdering av planer, träning, utbildning, datorstödd analys, uppdragshistorik, E4695, 73, 76, emergency response, rescue operations, plan assessment, task force training, computer-supported analysis, mission history
Sammanfattning Utfallet av en räddningsats vid en större olycka eller katastrof beror till stor del på upprättade insatsplaner och stående order. Det är därför viktigt att planeringsprocessen innehåller metoder för att identifiera brister och svagheter i nya och befintliga planer. Värdering av räddningsinsatsplaner är en komplicerad process, då flera olika enheter från olika organisationer, ofta utspridda över ett stort geografiskt område, interagerar i syfte att uppnå ett gemensamt mål. Den traditionella metoden har hittills varit att granska rapporteringen från verkliga katastrofinsatser och räddningsövningar. I rapporten beskrivs en ny metod för hur räddningsövningar kan förse oss med värdefull kunskap och stödja identifieringen av mätbara parametrar, som sedan kan användas vid värdering av insatsplaner. Metoden innefattar detaljerad datainsamling tillsammans med utnyttjande av olika kvalificerade instrument för sammanställning, presentation och återuppspelning av händelsförloppet från räddningsinsatsövningar. Metoden gör det möjligt att presentera en entydig bild av händelsförloppet för analytiker och domänexperter och därmed stödja deras identifiering av relevanta och mätbara värderingsparametrar. Händelseförloppen ger samtidigt räddningstjänsten exempel på vilka flaskhalsar som kan uppstå, geografisk disposition etc. I rapporten diskuteras ett antal parametrar som är centrala för insatsplaneringen. Larmområden, riskområden, tidsåtgång för omhändertagande, resursutnyttjande etc.
Abstract The outcome of a rescue operation in case of a major emergency, such as a chemical accident, is heavily dependent on existing plans and standard operating procedures. To save time, money and, eventually, lives it is vital the planning process includes methods for detecting plan deficencies to decide whether a proposed plan is feasible. Plan assessment is inherently difficult because rescue plans have to cover many factors that interact in a complex manner. To develop methods for plan assessment it is therefore necessary to identify the most decisive factors and explore their interaction. Means to this end are the careful analysis of real disasters as well as after-action evaluation of rescue exercises. This paper shows how rescue exercises provide valuable information for supporting plan assessment. The key element of this approach is to combine extensive data collection with advanced compilation and visualisation tools to present a coherent, objective view of the course of events of an exercise. By replaying the events afterwards, domain experts are able to identify relevant and measurable assessment parameters. The paper discusses assessment parameters such as the size of alerting areas, various delays that occur and the use of available resources. Examples of resources are transport capacity, first aid capacity and decontamination capacity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182