Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljökänslighetskarta för insats och planering vid olyckor : pilotstudie från Umeå kommun.

Miljökänslighetskarta för insats och planering vid olyckor : pilotstudie från Umeå kommun. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljedahl Birgitta, Johanson Jens, Sjöström Jan
Ort: Umeå
Sidor: 38
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-05
Rapportnummer: (FOA-R--98-00932-222)
Nyckelord Olyckor, kemikalieolyckor, bränder, miljökänslighet, miljöpåverkan, naturintressen, insats, planering, GIS, kartmaterial, accidents, chemical accidents, fires, environmental sensititivity, environmental influence, sensitive interests in nature, effort, planning, GIS, maps
Sammanfattning I en olyckssituation med kemikalier och släckvatten måste räddningsledaren fatta snabba beslut om ibland kostsamma åtgärder för att förhindra spridning av kemikalier till mark, grundvatten och ytvatten.Olika miljöer är olika känsliga för påverkan och det kan vara svårt att i insatsskedet bedöma hur känsligt olycksområdet och dess omgivning är samt vilka åtgärder som är mest lämpliga.Det finns därför ett behov av en översiktlig, lättillgänglig information om kommunens känsliga naturintressen och som kan användas av räddningstjänsten, dels i insatsplaneringen, dels i planering för olika skyddsåtgärder.I nära samarbete mellan Umeå kommuns miljökontor, räddningstjänsten och Försvarets forskningsanstalt (FOA) har en Miljökänslighetskarta upprättats för Umeå kommun. Syftet har varit att göra befintlig information om kommunens känsliga områden lättillgänglig för räddningstjänsten.Pilotstudien redovisas som en s.k.Miljökänslighetskarta, dels i form av en datormodell, dels i pappersformat.Vid miljökontor och länsstyrelser finns idag förteckningar över skyddsvärda områden, grundvattentäkter, sällsynta arter och andra känsliga miljöer.Informationen kan finnas i kartformat, i digitalt format (GIS-format) och i olika rapporter och utredningar.I flertalet kommuner pågår idag utvecklingsarbeten med att göra miljöanknuten information tillgänglig i olika kart- och modellsystem.Stor vikt har lagts vid att utreda hur Miljökänslsighetskartan skall kunna kopplas till de varierande typer av befintligt material som kan finnas i olika kommuner.Arbetet är en pilotstudie som skall ge förslag till en modell för demonstration och test, där en kommuns miljökänslighet ses ur ett olycksperspektiv.STudien har initierats och finansierats av Räddningsverket, Risk- och miljöavdelningen, i Karlstad.
Abstract When there is an accident with chemicals and contaminated fire fighting water, the rescue leader has tom make rapid decisions to prevent the chemicals to spread into the soil, groundwater and the surface water. The stepts that have to be taken can be expensive and it can be difficult to decide what to do in the initial stage. Therefore, the Rescue Board needs clear and easily accessible information aboaut the sensitive interests in nature within their district. That would help them in their work and to plan different protective measures. The public environmental health office in Umeå, the Rescue Board and FOA have made an environmental sensitivity map for Umeå municipality. The purpose is to make the existing information about the sensitive environmental areas more easily accessible for the Rescue Board. The pilot study is presented as an environmental sensitivity map, both as a computer-based model and as a report. Public environmental health offices and county administrative boards have lists of sensitive interests in nature, groundwater sources, rare species and other sensitive areas in the environment. The information can be found in maps, in digital format (GIS format) and in different reports. Many municipalities are trying to make the environmental information more easily accessible in their systems of maps and models. Much work has been done to investigate how to connect the environmental sensitivity map with the existing systems and materials. This is a pilot study that is supposed to give suggestions for a model to be used for demonstration and testing of the sensitivity of the environment at an accident. The study has been initiated an financed by the Rescue Service Agency in Karlstad.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182