Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interoperability as a factor in armaments collaboration. The relationship between task integration and technical integration.

Interoperability as a factor in armaments collaboration. The relationship between task integration and technical integration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-05
Rapportnummer: (FOA-R--98-00942-170)
Nyckelord försvarsindustri, försvarsmateriel, interoperabilitet, NATO, WEU, defence industry, armaments, defence materiel, interoperability, 15
Sammanfattning I denna rapport diskuteras, ur ett försvarsmaterielperspektiv, pågående ansträngningar inom NATO och Europa för att öka interoperabiliteten hos militära resurser. Begreppet interoperabilitet rör alla aspekter av försvarsgrensöverskridande och multinationella operationer. Försvarsmateriel är en av flera faktorer som avgör graden av interoperabilitet. Ett antal europeiska organisationer hanterar frågor som rör teknisk integration av försvarsmateriel. Den mest centrala i detta hänseende är WEAG, som också upprätthåller formella kontakter med NATO. Bildandet av OCCAR är ett initiativ som troligen kommer att stärka möjligheterna att genomföra gemensamma försvarsmaterielprojekt. I syfte att stärka den europeiska försvarsindustrin har även EU visat ökat intresse för dessa frågor med fokus på standardiseringsfrågor. De gemensamma försvarsmaterielprojekt (AGS, ACCS och IFF) som beskrivs i denna rapport tyder på att även projekt med högsta militära prioritet, och som dessutom kommer att få en märkbar positiv effekt på graden av uppgiftsintegration, stöter på stora problem under utvecklings- och genomförandefaserna.
Abstract This report discusses, from a defence materiel perspective, the current NATO and European striving for increased interoperability of military resources. The concept of interoperability has a wide scope and covers all aspects of joint/combined military operations. Defence materiel is one of several factors, which together define the level of interoperability. A number of European organisations are dealing with matters concerning technical integration of defence materiel. The most influential body in this respect is WEAG, which also maintains formalised interfaces with NATO. In order to strengthen the European defence industry sector, the EU has also shown increased interest in these matters, focusing on standardisation efforts. The establishment of OCCAR is another initiative that most likely will enhance the possibilities for realising common materiel projects. The collaborative armaments projects (AGS, ACCS and IFF) described in this study indicate that even projects that have top strategic military priority and will have considerable positive impact on task integration face immense problems during development and implementation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182