Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aircraft orientation from wide-band radar and neural network.

Aircraft orientation from wide-band radar and neural network. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--98-00943-408)
Nyckelord neural network, aircraft, wide-band radar, ISAR, neuronnät, flygplan, bredbandsradar, 73, E3009
Sammanfattning Problemet med att bestämma ett flygplans attityd med bredbandsradar undersöks. Eftersom mätprocessen är väsentligen stationär så ligger informationsmängden i det stora antalet frekvenser som utnyttjas. Vi antar att objektets identitet redan är bestämt, något som är möjligt om än inte trivialt. Ett neuronnät tränas för att rekonstruera en vinkel som motsvarar en 2D rotation. Både enkla syntetiska data och faktiska mätningar av ett realistiskt metalliskt nerskalat flygplan används i undersökningen. Med syntetiska data i ett lämpligt frekvensintervall erhåller man en säker och robust bestämning av vinkeln. Experimentella data i regionen 8-18 Ghz leder till säker extrapolation över 0.5 grader. En oundviklig slutsats är att det valda frekvensbandet är alltför högt för ett en-meters objekt. Denna slutsats är giltig för vinkelbestämningen och med viss säkerhet också för identifieringsprocessen.
Abstract The problem of finding the orientation of an aircraft using wide-band radar data is investigated. Since the measurement process is practically stationary, the information content in the signal lies in the large number of frequencies used. We assume that the identity of the object is determined beforehand in some way, which is possible, though not trivial. A neural network is trained to learn the angle of a rotation in 2D. Both simple synthetic data, as well as actual measurements of a realistic metallic downscaled aircraft, are used in the investigation. Using synthetic data of a proper frequency interval gives reliable and robust angular detection. Experimental data in the 8-18 GHz interval gives reliable generalization performance of roughly 0.5 degrees. An unavoidable conclusion is that the frequency range chosen for measurements is much too high for an one meter object. This applies to the orientation determination, and with some certainty, to the identification process as well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182