Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fördelningsmodell för organisationsstöd till frivilligorganisationerna.

Fördelningsmodell för organisationsstöd till frivilligorganisationerna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Höstbeck Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00948-201)
Nyckelord frivilligorganisationer, värderingsmodell, fördelningsmodell, organisationsstöd, voluntary defence organisations, evaluation model, distribution model, subsidies, 11
Sammanfattning Det statliga stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna är uppdelat i uppdragsersättning och organisationsstöd. På förslag från Frivilligutredningen har regeringen beslutat att de frivilliga försvarsorganisationerna ska tilldelas organisationsstöd i proportion till den betydelse organisationerna bedöms ha för totalförsvaret. För att uppfylla den ambitionen krävs en metod för att bedöma organisationernas betydelse och en modell för att fördela det statliga stödet. Denna rapport beskriver ett förslag till en sådan fördelningsmodell. Den modell som föreslås bygger på uppgifter om organisationerna, sk objektparametrar och prioriteringar från myndigheterna, sk styrparametrar. Modellen premierar kvantitativa egenskaper genom ett grundbidrag och kvalitativa egenskaper i form av ett differentierat bidrag.
Abstract The monetary support from the government to the voluntary defence organisations is divided into subsidies for training and organisational subsidies. By suggestion from Frivilligutredningen the government has declared that the organisational subsidies shall be given according to the usefulness of the organisations for the defence. To fulfil this ambition a method is needed to determine the usefulness of the organisations and a model is needed to calculate how the monetary support should be devided among the organisations. This report describes a suggestion for such a model. The model that is suggested is dependent upon knowledge of the organisations (object parameters) and the priorities given by the governmental agencies (priority parameters) and the priorities given by the governmental agencies (priority parameters). The model values quantitative aspects of the organisations as well as qualitative aspects by dividing the support in two parts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182